Consument steeds somberder

ROTTERDAM, 22 MAART. De Nederlandse consument krijgt steeds minder vertrouwen in de staat van de economie. Sinds 1984 is de stemming onder de bevolking niet zo somber geweest als nu, zo blijkt uit het consumentenconjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is de index van consumentenvertrouwen de afgelopen maand met vijf punten gezakt tot 73. Daarmee heeft de dalende trend die is ingezet in augustus vorig jaar een dieptepunt bereikt. Vooral het economisch klimaat baart de consumenten zorgen: sinds januari dit jaar is de hierop betrekking hebbende index met 22 punten gedaald tot 36. Deze daling is volgens het CBS sterker dan tijdens de Golfcrisis.

Het CBS baseert de indices op een maandelijkse enquête onder duizend geselecteerde Nederlanders, die samen een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. Een index van 100 punten in het consumentenvertrouwen betekent dat de ondervraagden met een positieve en die met een negatieve beoordeling van de nationale huishouding elkaar precies in evenwicht houden.

Aan de sombere berichten over reorganisaties en massa-ontslagen in grote delen van het Nederlandse bedrijfsleven zal voorlopig nog geen einde komen, zo verwacht het grootste deel van de Nederlandse bevolking. Van de ongeveer duizend mensen die het CBS deze maand heeft ondervraagd gaat 90 procent er van uit dat de werkloosheid de komende twaalf maanden zal stijgen. In januari bedroeg dit percentage nog 72.

Opvallend is dat de Nederlandse consumenten zich in hun koopgedrag nog nauwelijks laten benvloeden door de slechte berichten over de staat van de economie. Volgens het CBS is de index van de koopbereidheid in maart slechts met één punt gezakt tot 98. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedraagt de daling twee punten.