Brede campagne moet burgers bewust maken van broeikaseffect

DEN HAAG, 19 MAART. Zeven maatschappelijke organisaties zullen op kosten van het ministerie van verkeer en waterstaat een "broeikascampagne' beginnen. De campagne is bedoeld om voorlichting te geven over de gevaren van het broeikaseffect en werd gisteren aangekondigd bij de presentatie van het KNMI-rapport "De toestand van het klimaat en van de ozonlaag in Nederland'.

Volgens het KNMI is de temperatuur in Nederland de afgelopen vijf jaar zo hoog geweest dat dit waarschijnlijk past “in het beeld van een temperatuurstijging door het broeikaseffect”. Weliswaar meent het KNMI dat het verband tussen de stijgende concentraties van broeikasgassen als kooldioxyde, methaan en lachgas en de verandering van het klimaat nog niet is bewezen, maar hoofddirecteur H.M. Fijnaut van het KNMI zei de stijging van de temperatuur “zeer serieus” te nemen. Hij vergeleek de atmosfeer met een vuilnisbelt. “De stoffen verspreiden zich en daardoor verandert de samenstelling van de atmosfeer en mogelijk ook ons klimaat.”

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), die het rapport samen met directeur-generaal Enthoven van het ministerie van VROM in ontvangst nam, noemde de conclusies van het KNMI “alarmerend”. “Ik ken mijn KNMI heel goed, dat zijn wetenschappers, die laten kwalificaties aan de politiek over.”

De "broeikascampagne' is volgens de initiatiefnemers nodig omdat overheidsinformatie via tv, affiches en advertenties tot nu toe onvoldoende resultaat heeft gehad. Een persoonlijker benadering door het FNV, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Milieudefensie, de Stichting Burgerschapskunde, het Centrum voor Landbouw en Milieu, Natuur en Milieu en de Raad van Kerken zou er wel voor zorgen dat mensen minder en andere vormen van energie gaan gebruiken. Minister Maij-Weggen noemde het gisteren “essentieel” dat de samenleving energiebeperkende maatregelen accepteert. “Mensen bewust maken, maatregelen voorstellen en die samen, overheid en burgers, doorvoeren. En daarbij je hand ook niet zo overspelen dat goede voorstellen contraproduktief werken.”

bevindingen van het KNMI in andere landen te bevestigen. Op die manier hoopt ze een groter draagvlak voor de invoering van een energieheffing te creëren. De minister bepleitte gisteren de invoering van zo'n energieheffing in de Europese Gemeenschap, desnoods alleen in Noord-Europees verband. Bij de nu al enkele jaren slepende discussie over de invoering van een energieheffing liggen vooral de zuidelijke landen dwars. Invoering van een energieheffing alleen in Nederland acht Maij-Weggen niet zinvol. “Dat is een paraplu opzetten en tegen jezelf zeggen: het regent niet meer, dus is het droog.”

Ook in de Tweede Kamer is weinig animo voor de invoering van een energieheffing alleen in Nederland. Volgens het Kamerlid Esselink (CDA) “ligt dat buiten onze horizon”. Het rapport van het KNMI is volgens hem “gebaseerd op een korte tijdspanne” en daarom “moeten we nu niet op hol slaan”. Volgens de PvdA zou de al bestaande milieubelasting verder kunnen worden uitgebreid. Aan de invoering van een energieheffing alleen in Nederland “zijn we nog niet toe”, aldus het Kamerlid Van der Vaart (PvdA). Eerder deze week zei minister-president Lubbers dat een energieheffing in Nederland slechts zin heeft als vaststaat dat andere landen dit voorbeeld dan zullen volgen.