Ingrijpende voorstellen van Brinkman in brief Lente '93

DEN HAAG, 18 MAART. CDA-fractievoorzitter en beoogd partijleider Brinkman wil dat het kabinet-Lubbers/Kok de komende weken een drastisch bezuiningingsprogramma opstelt. Tevens pleit hij voor een forse overheveling van rijkstaken naar de provincies en gemeenten. Behalve omvangrijke kortingen wil hij ook dat het kabinet met een paar aansprekende projecten moet beginnen.

Dit staat in een vertrouwelijke lijst met suggesties die Brinkman onder de titel "Lente '93' naar premier Lubbers heeft gestuurd. Ook voor het CDA is de verkiezingsstrijd begonnen. Dat blijkt uit een eveneens vertrouwelijke brief die minister-president Lubbers onlangs heeft gestuurd naar de CDA-ministers en staatssecretarissen.

Hierin worden de "amicae amicique' aangespoord voor het einde van deze maand “10 tot 15 zeer aansprekelijke beleidsresultaten van het kabinetsbeleid te formuleren”. De bewindslieden moeten rekening houden met het CDA-verkiezingsprogramma en de resultaten zullen worden “ingebracht tijdens de komende manifestaties”.

In zijn brief roept Lubbers de CDA-bewindslieden verder op een overzicht te maken van “datgene wat op je eigen terrein nog in de pijplijn zit. Dit betreft dus de nog te behalen beleidsresultaten”. Hij vraagt de "amicae amicique' ook te reageren op een lijst met bezuingingsvoorstellen. De CDA-partijleider kreeg deze lijst, zoals hij in zijn brief schrijft, “uit een te vermoeden bron aangereikt”. De auteur van deze brief is CDA-fractievoorzitter Brinkman.

Onder het motto "doe de was de deur uit' stelt Brinkman in zijn brief voor alle woningwetwoningen over te dragen aan de woningcorporaties. Verder wil de CDA-fractievoorzitter de Rijksdienst voor het Wegverkeer privatiseren, samen met de motorrijtuigenbelasting en deze samenvoegen met de ANWB tot een nieuw bedrijf voor de exploitatie van het rijkswegennet. Bij de volgende kabinetsformatie moeten de “restanten ministerie” verkeer en waterstaat worden samengevoegd met de restanten van VROM. Voor nieuwe AOW'ers bepleit Brinkman een nieuw financieringsstelsel.

“Als je me je reactie op redelijke korte termijn zou kunnen laten toekomen, kan ik dat betrekken bij de voorbereiding van de belangrijke afwegingen waarvoor wij na de publikatie van de CPB-cijfers vanaf 1 maart komen te staan”, schrijft Lubbers in zijn brief aan de CDA-bewindslieden.

De premier doelt op de Kaderbrief. Op het ministerie van financiën wordt op dit moment aan deze brief gewerkt, waarin minister Kok de budgettaire kaders voor de begroting van 1994 schetst.

Pag 3: Een greep uit de suggesties Brinkman

Een greep uit de suggesties van CDA-fractievoorzitter Brinkman.

Een "deltawet' voor enkele infrastructurele projecten onder het motto “achterlandverbindingen in één keer op orde”.

Overdracht van alle woningwetwoningen aan corporaties (“doe de was de deur uit”).

Individuele huursubsidie naar gemeenten of corporaties zonder centrale regelstelling (“huursubsidie kan er dus in Maastricht anders uitzien dan in Groningen”).

Tijdelijke bevriezing van object- en locatiesubsidies.

Verkoop van schoolgebouwen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Herziening van de studiefinaciering (“tal van varianten b.v. ouderafhankelijkheid, betaling naar studieresultaat en echte privatisering leningdeel”).

Herziening van de OV-studentenkaart; eigen bijdrage voor leerlingenvervoer; verhoging ouderbijdragen.

Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking als vast percentage van de rijksuitgaven in plaats van nationaal inkomen.

De kosten van asielzoekers moeten integraal worden doorgerekend aan Ontwikkelingssamenwerking.

Vergroting van het aantal en de soorten administratieve boeten. Doorberekening van politiekosten bij bijvoorbeeld grote manifestaties en beveiliging.

De uitgaven van de departementen worden niet aangepast voor de inflatie.

Financiering van de Bijstand veranderen in 80 procent Rijk en 20 procent Gemeenten (nu geldt een verhouding 90 - 10) zodat “er daadwerkelijk geld vrijvalt (niet alleen maar herverdelen)”.

Verhoging Kinderbijslag “eerste kinderen”, plus belasten kinderbijslag, plus betaling in herkomstlanden alleen naar plaatselijke valuta (het zogenoemde woonlandbeginsel).

Geen reële loonsverhogingen voor ambtenaren en G&G-sector. Afschaffing van de isolatiesubsidie. De omvang van het ambtelijk apparaat moet beperkt.

Herziening van de Gemeentewet en Provinciewet met kleinere colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders.

Uitkeringen differentiëren naar leeftijd en arbeidsverleden. Verlaging van het minimumloon tot 27 jaar.

Huidige Ziektewet-voorstellen verder "opschonen' waardoor ziekteverzuim nog meer door particuliere afspraken wordt gedekt in plaats van door BW en ZW. ZW, WAO en WW geheel overdragen aan sociale partners met herdefinitie collectieve lastendruk.

Budgetten voor instellingen volksgezondheid bevriezen (“1994 = 1993 en 1993 = 1992 (reële 0-groei)”.

Verplichte eigen risico's in de gezondheidszorg.

    • Cees Banning