EG: Solidariteitspact steun in de rug voor herstel van economie

BRUSSEL, 16 MAART. De EG heeft verheugd gereageerd op het Solidariteitspact dat regering, oppositie en deelstaten in Duitsland hebben gesloten voor de opbouw van Oost-Duitsland en herstel van de Westduitse economie. Volgens EG-commissaris Christophersen (financiën) effent het akkoord de weg voor een “snellere” verlaging van de rente, niet alleen in Duitsland maar ook in andere Europese landen. Daarmee is het akkoord volgens hem een belangrijke steun in de rug voor economisch herstel.

Christophersen zei dat gisteren na afloop van de vergadering van de EG-ministers van financiën in Brussel. Die bijeenkomst ging onder andere over de initiatieven die op de EG-top in Edinburg, in december '92, zijn afgesproken om de economische groei in Europa te bevorderen. Christophersen herhaalde gisteren dat de lidstaten zich volgens hem nog onvoldoende inspannen om - binnen de beperkte budgettaire manoeuvreerruimte - economische groei te bevorderen.

Het groei-initiatief van de EG valt in twee hoofdlijnen uiteen. De eerste is het aanzwengelen van allerlei grote (infrastructurele) projecten. Daarvoor is 5 miljard ecu extra beschikbaar gesteld voor leningen van de EIB (Europese Investeringsbank) en daarnaast wordt binnenkort een apart Europees garantiefonds voor investeringen opgericht.

De tweede lijn betreft de maatregelen die de lidstaten zelf, maar wel in onderlinge samenhang, kunnen nemen om de conjunctuur te voeden. Het gaat om zaken als verbetering van de arbeidsmarkt, verschuiving binnen de begroting van consumptieve uitgaven naar investeringsuitgaven en het bevorderen van particuliere investeringen.

Ook het bezuinigingsbeleid speelt een belangrijke rol. Landen als Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië en Denemarken hebben al besloten om belastingtegenvallers als gevolg van de teruglopende conjunctuur niet volledig te compenseren door aanvullende bezuinigingen of verhoging van de belastingen. Christophersen heeft de andere lidstaten gevraagd hetzelfde te overwegen. Minister Kok zei dat hij bij het schrijven van zijn zogeheten Kaderbrief rekening zal houden met die wens om in Europees verband gezamenlijk op te trekken. “Je kunt nu wel zeggen: nou gaat hij weer ruimte creëren die er helemaal niet is, maar als je er met je beleid aan meewerkt dat de economie inzakt, vespeel je ook veel ruimte”.

Nederland heeft gisteren zijn lijstje bekend gemaakt van projecten die volgens Den Haag in aanmerking komen voor financiering via de EIB. Aangemeld zijn onder andere een tweede Beneluxtunnel, de Betuwelijn, het demonstratieproject voor kolenvergassing Demkolec, de opslag van kernafval (Covra) en kleinschalige windenergieprojecten. Bekeken wordt nog of ook de Westerschelde-oeververbinding zal worden aangemeld, evenals vuilverbrandingsinstallaties in Alkmaar en Nijmegen en de verbetering van de haven van Rotterdam.

Over een maand komen de ministers van financiën opnieuw bijeen in Luxemburg en dan zal een eerste balans worden opgemaakt van alle inititiatieven die tot dusver zijn ontplooid in het kader van het Europese groei-initiatief. Van meet af aan is daarbij ook de nadruk gelegd op samenwerking met landen buiten de gemeenschap, onder andere in het kader van de G7. Op de komende EG-bijeenkomst in Luxemburg zullen ook de ministers van financiën uit de lidstaten van de Efta worden uitgenodigd.