"Desi Wouterse' moet stap terug doen

EINDHOVEN, 16 MAART. Een plaatselijke krant noemde hem de ongekroonde koning van Eindhoven. Gisteravond stootte de gemeenteraad hem van de troon. Gemeentesecretaris drs. C. Wouters (53) van de vijfde stad van het land is een groot deel van zijn taken en bevoegdheden ontnomen. Zijn functie is, zo vindt hijzelf, dusdanig uitgekleed dat “zijn werk voortaan even goed gedaan kan worden door een herintredende moeder voor achttien 18 uur per week”.

Bovendien, zo meent hij, is zijn nieuwe taakomschrijving strijdig met de Gemeentewet. Nadat de rechter hem gisteren in een uitspraak in kort geding, voorafgaande aan de raadsvergadering, niet ontvankelijk had verklaard in zijn beroep tegen B en W meldde hij zich ziek.

Nog in de tijd dat dr.J. van Kemenade burgemeester was van Eindhoven waren er tekenen dat aan het rijk van Wouters, die wegens zijn machtspositie in het stadhuis wel eens is aangeduid met Desi Wouterse, een einde zou komen. Van Kemenade had de wijze van werken binnen het gemeentelijk apparaat direct na zijn aantreden in 1988 al als "ondemocratisch' ervaren. Dat was in de loop der jaren met medeweten van eenieder zo gegroeid. De secretaris zat op alle cruciale posten. Hij was adviseur van B en W en raad, voorzitter van de hoofden van diensten en directeur van de dienst bestuursondersteuning. Hij benoemde alle functionarissen op sleutelposities. Hij had tekenbevoegdheid voor alle stukken die naar de raad gingen: de wethouders hadden er nauwelijks enige vat op. Hun positie werd "flets' bevonden. Zo stond het in een rapport van een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse hoogleraar in de bestuurskunde dr.R. in 't Veld. De commissie stelde voor om de functie van de gemeentesecretaris "te ontvlechten' en een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een nieuw te benoemen directeur Bestuursondersteuning, die hiërarchisch niet langer valt onder de gemeentesecretaris.

De verhouding tussen Van Kemenade, inmiddels commissaris der koningin in Noord-Holland, en Wouters is nooit echt hartelijk geweest. De commissie sprak van een "tragische relatie'. Onmiddellijk na het bekend worden van de advisering door de commissie - In 't Veld is een goede bekende van Van Kemenade - stond voor Wouters danook vast dat de verandering in de ambtelijke top gericht was tegen zijn persoon. Dat werd afgelopen vrijdag in het kort geding voor de ambtenarenrechter in Den Bosch nog eens uitgesproken door zijn raadsman, mr. E. Meijer: “De secretaris disfunctioneert volgens de commissie weliswaar niet, maar hij zit wel in de weg. Om die reden wordt de organisatieverordening dusdanig gewijzigd dat de gemeentesecretaris ophoudt in de weg te zitten. Dergelijk onbehoorlijk bestuur mag nimmer aanvaard worden.”

Namens de gemeente zei mr. J. Maes: “Ook wanneer een ander dan Wouters in de gegeven situatie secretaris was geweest zouden B en W tot eenzelfde voorstel aan de raad zijn gekomen. Het gaat Wouters niet om het belang van de gemeentelijke organisatie doch om het behoud van zijn persoonlijke positie.” Volgens Maes heeft Wouters zonder overleg met B en W de door hem verleende mandaten ingetrokken waardoor bepaalde stukken niet meer vrijkwamen voor behandeling door medewerkers van de dienst Bestuursondersteuning. “Wil hij daarmee de afhandeling van zaken bewust verstoren? Het bestuur voor voldongen feiten plaatsen? Dit provocatief gedrag is ongepast, zeker voor een ambtenaar van zijn niveau”, aldus Maes voor het ambtenarengerecht.

De Eindhovense bestuurderen zelve, zo zei gisteren tijdens de raadsvergadering burgemeester dr. R. Welschen, hadden zich in de vete met de secretaris bewust van elk commentaar onthouden om niet nog meer stof te doen opwaaien. Wel wilde Welschen kwijt dat Wouters herhaaldelijk had geweigerd over de gevolgen van de advisering door de commissie te willen praten. “Het was onze bedoeling de eindstreep te halen met alle mannen binnenboord, maar de verwijdering lijkt alleen maar groter te worden”, aldus Welschen. Wouters wil proberen in een zogenoemde bodemprocedure alsnog het gelijk aan zijn kant te krijgen. Als dat niet lukt zal hij het gevecht aangaan om een behoorlijke afvloeiingsregeling.

    • Max Paumen