Geneesmiddelen steeds vaker volledig vergoed

ROTTERDAM, 15 MAART. Steeds meer particuliere ziektekostenverzekeraars nemen het bijbetalen van verzekerden voor medicijnen volledig voor hun rekening.

Op dit ogenblik vergoedt 65 procent van de particuliere verzekeraars alle medicijnkosten. Volgens de Ziekenfondsraad wordt hierdoor “een deel van de verwachte effecten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) teniet gedaan, onder andere omdat er vanuit de verzekerde geen direct belang bestaat om over te stappen naar een goedkoper geneesmiddel in hetzelfde cluster”.

Dit is gebleken uit een enquête die de Ziekenfondsraad heeft gehouden als voorbereiding op een advies over de voortgang van de stelselwijziging, ook wel het Plan Simons genoemd. Aan het onderzoek deden 25 ziekenfondsen mee, 46 particuliere verzekeraars en vier ambtenarenverzekeringen. Volgens een aantal particuliere verzekeraars zijn de kosten van medicijnen sinds de invoering van het GVS met 15 tot 41 procent gestegen.

Het systeem voorziet in een opdeling van medicijnen in clusters, waarbinnen de prijs van één medicijn steeds als limiet wordt genomen. Krijgt een patiënt iets duurders voorgeschreven, dan moet hij het verschil bijbetalen. Daardoor moet een prikkel voor patiënt, arts en apotheker ontstaan om te kiezen voor goedkope medicijnen. Het totaal aan bijbetalingen beloopt ongeveer twaalf miljoen gulden per jaar, zo is gebleken sinds het GVS op 1 juli 1991 van kracht werd.

De invoering van het nieuwe systeem heeft voor de ziekenfondsen geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Bij de particuliere verzekeraars ligt dat anders, zo stelt de Raad. “Zij zijn geconfronteerd met voor hun nieuwe regelgeving op grond waarvan de administratie rond medicijndeclaraties steeds meer tijd en geld gaan kosten.”

Vooral de werkgevers, verenigd in de Raad van Centrale Ondernemingsorgansaties (RCO) zijn zeer slecht te spreken over de stelselwijziging tot nu toe. Die zou hebben moeten leiden tot meer flexibiliteit in het aanbod van de zorg, maar daar is vooralsnog geen sprake van, meent de Raad. Evenmin kan worden gesproken van een grotere doelmatigheid en is de in het vooruitzicht gestelde kostenbeheersing "illusoir' gebleken. “Tekenend is dat juist de naar de AWBZ overgehevelde verstrekkingen voor forse kostenstijgingen zorgen”, zo schrijft de RCO.

De Raad wijst er bovendien op, dat de overheveling van een aantal verstrekkingen - zoals geneesmiddelen - naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten heeft geleid tot aanzienlijke inkomensverschuivingen. De inkomensverschillen tussen fondspatiënten en particulier verzekerden zijn voor een deel genivelleerd. Daarnaast is er een toename geweest van de collectieve lastendruk, zo stellen de werkgevers.

    • Bram Pols