Industriebonden Europa willen samen optrekken

LUXEMBURG, 12 MAART. Vakbonden in de metaalindustrie in Noordeuropese landen zijn van plan hun arbeidsvoorwaardenbeleid beter op elkaar af te stemmen.

Hiertoe hebben ze besloten op een bijeenkomst in Luxemburg van de Europese metaalbond (EMB), de Federatie van Industriebonden in Europa. De nauwere samenwerking betreft de metaalbonden in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden.

Doel is te komen tot een vergelijkbare CAO-structuur, te beginnen met afspraken over inkomen en werktijden. De Noordeuropese vakbonden willen op deze manier een begin maken met een gecoördineerd loonbeleid, dat zich uiteindelijk moet uitstrekken tot de gehele Europese Gemeenschap. “Een dergelijk beleid kan helpen voorkomen dat de concurrentiestrijd tussen vestigingsplaatsen voor bedrijven binnen de EG uitmondt in sociale dumping”, aldus de voorzitter van de EMB, de Brit B. Jordan.

Met de totstandkoming van de interne markt en de Europese monetaire unie krijgen, aldus Jordan, vakbonden in Engeland of Duitsland bijvoorbeeld te maken met de resultaten van CAO-overleg in Spanje. “Wanneer kapitaal ongehinderd van het ene naar het andere EG-land kan gaan, wordt de concurrentie tussen industriële lokaties scherper en neemt dus de druk op de werknemers toe om de aantrekkelijkheid van hun land voor investeerders te vergroten via lage lonen en sobere sociale regelingen,” aldus Jordan. Bestaande verschillende in produktiviteit tussen de diverse landen kunnen nu nog door het wisselkoersmechanisme worden gecompenseerd. Maar dat vervalt met de EMU, waardoor de concurrentie zich zal toespitsen op de loonkosten en de niet-loonkosten, aldus Jordan.

Coördinatie van het loonbeleid tussen de vakbonden zou er toe bijdragen dat dit niet ontaardt in een neerwaartse loonspiraal en in een verslechtering van sociale regelingen. “De droom van een verenigd Europa kan alleen werkelijkheid worden als economische integratie wordt gevolgd door sociale integratie. Een Europa waarin grote economische en sociale verschillen voortbestaan, zal geen stabiliteit kennen,” zei Jordan.

Vertegenwoordigers van Oosteuropese vakbonden riepen op de bijeenkomst in Luxemburg hun westerse collega's op zich te verzetten tegen de druk die Westeuropese staalbedrijven op Brussel uitoefenen om de import van goedkoop staal uit Oost-Europa aan banden te leggen. “We hoeven geen voorkeursbehandeling, maar met een niet-vijandige opstelling van West-Europa zouden we al erg geholpen zijn,” aldus J. Mladek van de Tsjechische metaalbond.

Vice-voorzitter K. Zwickel van de Duitse IG Metall zei dat zijn bond stakingen in Oostduitse metaalbedrijven voorbereidt uit ongenoegen over het feit dat de werkgevers onlangs het CAO-akkoord uit 1991 hebben opgezegd, waarin was afgesproken dat de lonen van de werknemers in de Oostduitse metaalbedrijven op 1 april aanstaande zouden worden verhoogd van 52 naar 60 procent van de lonen van de werknemers in de Westduitse metaal. “Dit is een onaanvaardbare inbreuk op ons CAO-recht”, aldus Zwickel.