Zuid-Holland tegen vliegveld Zestienhoven

ROTTERDAM, 9 MAART. Het nieuwe vliegveld Zestienhoven aan de noordrand van Rotterdam mag niet doorgaan. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in hun standpunt op het Integraal Plan Noordrand Rotterdam.

De Rotterdamse wethouder Linthorst (ruimtelijke ordening) heeft furieus gereageerd op de afwijzing van het nieuwe vliegveld. “De provincie Zuid-Holland verkwanselt de Rotterdamse economische belangen en wenst hiervoor honderden arbeidsplaatsen op te offeren”, aldus de wethouder. Linthorst zegt “verbaasd” te zijn over de “ommezwaai van 180 graden” van Gedeputeerde Staten, juist op een moment dat het kabinet een standpunt moet innemen over de nota Regionale Luchthaven Strategie. “Thans een (verdeeld) standpunt naar buiten brengen leidt slechts tot het vergroten van de bestuurlijke ruis”, aldus Linthorst.

Het kabinet heeft een beslissing over de luchthaven al enkele keren uitgesteld, naar verluidt wegens een meningsverschil tussen minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Alders (VROM). VROM zou de eisen van het milieu en woningbouw ten noorden van Rotterdam willen laten prevaleren, terwijl Verkeer en Waterstaat ervan uit gaat dat de luchthaven een belangrijke bijdrage levert aan de Rotterdamse mainport-ambitie; de wens om een Europees knooppunt van verkeers- en goederenstromen te worden en minder afhankelijk te zijn van de haven.

In 1986 stemde de provincie nog wel in met de aanleg van het nieuwe vliegveld. "Nieuw-Rotterdam Airport' is onderdeel van het Integraal Plan Noordrand dat in april vorig jaar met een krappe meerderheid door de Rotterdamse gemeenteraad werd aangenomen. Het huidige vliegveld Zestienhoven moet volgens dat plan in noordoostelijke richting worden verplaatst. Op de lokatie van het oude vliegveld komen 7.000 nieuwe woningen, 170 hectare kantoorgebied, metro- en tramverbindingen, een nieuwe snelweg tussen de A16 en A13 en een natuur- en recreatiegebied. Het totale plan kost zeven miljard gulden.

“Wij vragen ons af waarom de heer Linthorst ons inhoudelijk gemotiveerde standpunt "bestuurlijke ruis' noemt. Al geef ik toe dat het natuurlijk nooit weg is om een beetje invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Den Haag”, zegt L.E. Stolker-Nanninga (PvdA), de Zuid-Hollandse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten over de invloed van de luchthaven op het milieu en de woonomgeving heeft Gedeputeerde Staten van mening doen veranderen, aldus Stolker.

De aansluiting van Rotterdam op het Europese Hoge Snelheidsnet en de nabijheid van Schiphol maken een regionale luchthaven bij Rotterdam minder noodzakelijk.

Pag.2: GS: financiering van plan is onduidelijk

Gedeputeerde Staten ontkennen niet dat de luchthaven van belang is voor het "imago' van Rotterdam en als "kristallisatiepunt' zal dienen voor de vestinging van nieuwe bedrijven. Maar deze economische voordelen wegen niet op tegen de zware belasting van natuur en landschap en de nadelige effecten op het woonklimaat, aldus GS. Stolker: “Daarnaast is de financiering van het plan nog onduidelijk. Dat geldt ook voor andere grote projecten rondom Rotterdam, zoals de Betuwelijn, de hoge-snelheidstrein en een regionaal openbaar vervoersnet. Er moeten prioriteiten worden gesteld en dan bungelt het vliegveld onderaan het lijstje.”

Binnen het college van Gedeputeerden blijft de VVD voorstander van verplaatsing van het vliegveld. D66 en PvdA zijn tegen. Welke invloed Zuid-Holland op de aanleg van het vliegveld zal hebben als de voorgenomen splitsing van de provincie in 1996 doorgaat, is overigens onduidelijk. Stolker: “In 1996 wordt het streekplan van de provincie herzien, en tegen die tijd zou de provincie geen zeggenschap meer hebben over de regio Rotterdam. Dan wordt het interessant wat de nieuwe stadsregio over Zestienhoven beslist, want de buurgemeenten denken daar heel anders over dan Rotterdam. Ik vrees overigens dat Zuid-Holland er niet voetstoots van moet uitgaan dat het regiobestuur er daadwerkelijk komt, de onverwachte opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond herinneren we ons hier nog al te goed.”

Volgens een woordvoerder van het gemeentelijke projectbureau IPNR zal afwijzing van de nieuwe luchthaven “betekenen dat Rotterdam weer terug bij af is.” Het huidige Zestienhoven moet gesloten worden omdat het te dicht tegen de stad aanligt. Het bureau wijst op een onlangs uitgevoerd onderzoek, waaruit moet blijken dat het IPNR tenminste 50.000 extra arbeidsplaatsen kan opleveren.

In mei zullen de Provinciale Staten een standpunt innemen over het plan.