Planbureau voorziet mislukken beleid voor uitstoot CO2

AMSTERDAM, 8 MAART. Het regeringsbeleid ter terugdringing van de CO2-uitstoot dreigt te mislukken. Volgens directeur G. Zalm van het Centraal Planbureau zal in het jaar 2000 de uitstoot van CO2 (koolstofdioxyde) tien tot vijftien procent hoger liggen dan in 1990, afhankelijk van de economische groei. Mondiaal gaat het om een percentage van 15 tot 25 procent. Het kabinet gaat in zijn Nationaal Milieubeleidsplan Plus nog uit van een daling met 3 tot 5 procent.

Zalm zei dit zaterdag op een conferentie over de invoering van de "ecotax', georganiseerd door de Wiardi-Beckmanstichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) en de Eurodelegatie van de PvdA.

De ecotax is een heffing op het gebruik van energie, die het energieverbruik moet beperken en de uitstoot van voor het milieu schadelijke stoffen, waaronder CO2, moet verminderen. Vorig jaar heeft de Europese Commissie laten weten voorstander van de ecotax te zijn, maar slechts op voorwaarde dat deze gelijktijdig in andere rijke Westerse landen, verenigd in de OESO, wordt ingevoerd. Ook het kabinet wil de ecotax in een zo breed mogelijk internationaal verband invoeren.

Volgens Zalm heeft een ecotax slechts zin als deze op mondiaal niveau wordt ingevoerd. In dat geval is het nodig dat de rijke Westerse landen de ecotax invoeren en voor de Derde wereld aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door daar herbebossing en beter onderwijs te stimuleren. Ontwikkelingslanden die weigeren een ecotax in te voeren, zouden kunnen worden gestraft door op hun produkten invoerrechten te heffen.

Invoering van de ecotax in Europees verband heeft volgens Zalm nauwelijks gevolgen voor de uitstoot van CO2. Niet meer dan 15 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxyde komt uit West-Europa. Daarnaast wordt in de plannen voor invoering van de ecotax een aantal energie-intensieve industrieën ontzien. Zalm schat dat invoering van de ecotax in West-Europa de mondiale uitstoot van CO2 met 0,75 procent zal verminderen. Wel zou de Europese ecotax volgens hem een opstap kunnen zijn voor invoering in OESO-verband.

Volgens J. Delbeke van het directoraat-generaal voor milieuzaken van de Europese Commissie zijn de kansen op een internationale invoering van de ecotax toegenomen. Hij zei zaterdag te verwachten dat de voorstellen van de Amerikaanse president Clinton om energie te belasten, een opening bieden. Ook Japan zou nu bereid zijn stappen te ondernemen. Uit het Nederlandse bedrijfsleven zijn volgens Delbeke de laatste tijd positieve geluiden over de invoering van de ecotax gekomen.