Ombudsman: BVD moet zorgvuldiger mededelingen doen

AMSTERDAM, 8 MAART. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) moet zorgvuldiger omspringen met de nauwkeurigheid en juistheid van de mededelingen die de dienst doet. Anders is het voor burgers en bestuursorganen vrijwel onmogelijk om de uitlatingen van de dienst te controleren. Dat schrijft de Nationale Ombudsman, mr. drs. M. Oosting, in een rapportage over een Amsterdamse politieman die werd verdacht van infiltratie voor de Surinaamse legerleiding in het Amsterdamse korps.

In het rapport concludeert Oosting dat de BVD naar aanleiding van deze kwestie enkele onjuiste en onnauwkeurige mededelingen heeft gedaan. Dat neemt volgens de Ombudsman niet weg dat de BVD in redelijkheid tot de conclusie kwam dat de politieman een oncontroleerbaar risico voor de Amsterdamse politie vormde. “De bevindingen van het onderzoek van de BVD bieden in onderling verband en samenhang bezien ruimschoots voldoende draagvlak voor die conclusie”, aldus Oosting.

De uit Suriname afkomstige politieman werd eind vorig jaar geschorst. Dat gebeurde na de beschuldiging van de BVD dat hij ongewenste contacten had met de legerleiding in Suriname. Vorige maand kreeg de agent eervol ontslag. De ex-politieman heeft inmiddels aangekondigd hiertegen bij de ambtenarenrechter in beroep te gaan.

Volgens de Ombudsman faalde het ambtsbericht van de BVD op een aantal feitelijke details, zoals de vermelde data waarop de politieman een bezoek aan Suriname had gebracht. Onjuist was dat de politieman gedurende dat verblijf een lezing heeft gehouden voor het Surinaamse leger. Daarvan is volgens Oosting geen sprake geweest. Oosting wijst er in zijn rapportage op dat de sfeer van geheimhouding waarin de BVD werkt extra eisen stelt. “In een democratische rechtsstaat brengt dit voor de BVD een extra zwaarwegende plicht met zich mee om in te staan voor de nauwkeurigheid en juistheid van de door hem gedane mededelingen”, aldus Oosting.