Faro

De alinea over Van Lenneps herinneringen (Waarin 27/3) aan zijn werk in de haven van Liverpool en de ervaring dat ook ongerechtigden zich melden voor schadevergoeding, wordt stellig door de realiteit gedekt, maar rechtvaardigt niet "vertaling' naar de ramp bij Faro.

In dit laatste geval doen alleen controleerbaar getroffenen recht op schadevergoeding gelden; mocht zich daarbij toch een ongerechtigheid voordoen, dan zal die worden onderkend en aan de kaak gesteld. Dat de directeur van Martin Air, onmiddellijk na de ramp van Faro, alles als een natuurramp afdeed is begrijpelijk. Een ieder wast graag zijn straatje schoon. Dat echter een journalist in een stukje, meer dan twee maanden na de ramp, meent achter de heer Schröder te moeten staan, verbaast me.

Van Lennep beweert de oorzaak van de ramp te kennen, hoewel er nog drie onderzoeken aan de gang zijn. De door hem verguisde ANWB zou hem precies kunnen uitleggen welke dit zijn. De bewering van de heer Schröder, trouw nagevolgd door Van Lennep, dat er op 21 december 1992 sprake was van een wind shear (vakmensen noemen dit ook microburst) is onbewezen. De stilistisch zwakke verwijzing naar een tv-programma met pejoratief gebruik van aanwijzende voornaamwoorden: ""Die man in beeld met dat staartje waar die vrouw ineens overheen gaat hangen'' is tendentieus.

Van Lennep vindt het prachtig dat de directie van Martin Air onverplicht "zoveel' geld uitkeert. Hij kent de feiten maar voor de helft en dat is gevaarlijk. Martin Air heeft aan de slachtoffers en de nabestaanden een hoog bedrag geboden, mits men kan aantonen dat men materiële schade heeft geleden. De advocaten en de ANWB hebben er reeds op gewezen dat voor kinderen, die een of beide ouders hebben verloren, een bedrag van ƒ 250.000 per slachtoffer veel te weinig kan blijken. Dit bedrag wordt door Van Lennep als ""nogal genereus'' omschreven. De waarheid is dat de toekenning van schadevergoeding aan overlevenden en nabestaanden van slachtoffers geschiedt volgens wettelijke regels, namelijk art. 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. De genereuze bedragen worden al langer door o.a. KLM, Transavia, Air France en British Airways gerespecteerd. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt uiteraard gerelateerd aan de persoonlijke omstandigheden van degene door wie of namens wie een claim wordt ingediend. De advocaten van de ANWB hebben de nabestaanden er al op gewezen dat vele tientallen, wellicht honderden, helemaal niets zullen ontvangen.

    • C.P. van Nieuwkasteele Waalre