Extra geld voor huisvesting van vluchtelingen

DEN HAAG, 6 MAART. Het kabinet geeft gemeenten extra geld om de ongeveer 30.000 vluchtelingen die in Nederland mogen blijven binnen een jaar in woningen te kunnen huisvesten.

Het gaat om ex-asielzoekers en ontheemden uit het voormalige Joegoslavië.Dat is een van de uitkomsten van het overleg gistermiddag tussen een delegatie van het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aan het Gemeentefonds wordt 40 miljoen gulden toegevoegd om kosten te dekken die de gemeenten hebben voor de bijzondere bijstand aan vluchtelingen die hier mogen blijven, bijvoorbeeld de kosten van woninginrichting. Gemeenten krijgen daarnaast 5.000 gulden per ontheemde of ex-asielzoeker van 18 jaar en ouder om de kosten te dekken die inburgering (taallessen, etc.) in de Nederlandse samenleving met zich meebrengt.

Gemeenten en kabinet zaten elkaar al lange tijd in de haren over huisvesting van ex-asielzoekers en ontheemden uit Joegoslavië. Als gevolg van de toenemende stroom immigranten en doordat niet alle gemeenten de richtlijn naleven om twee promille van hun woningvoorraad beschikbaar te stellen voor ex-asielzoekers, zijn de centrale opvangcentra verstopt geraakt.

Binnen een jaar moeten er ongeveer 30.000 ex-asielzoekers en ontheemde ex-Joegoslaven worden gehuisvest. Het kabinet hecht groot belang aan een snelle oplossing van de zaak, ondanks de meningsverschillen die er tussen Rijk en gemeenten zijn geweest, zo zei minister-president Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad. “Het zal ons niet gebeuren dat dit vastloopt.”

Voorzitter Havermans van de VNG zei gisteren na afloop van het overleg dat hij er vertrouwen in heeft dat ook weigerachtige gemeenten volop zullen meewerken aan de huisvesting van deze groep, verspreid over het hele land. Het kabinet heeft immers niet alleen extra geld beschikbaar gesteld, gisteren viel ook het kabinetsbesluit de komende jaren extra woningen te bouwen; grotendeels een gevolg van de toenemende immigratie. Ex-asielzoekers en ontheemden zullen vooral worden gehuisvest in woningen met huren tot 710 gulden per maand. Er wordt ook gedacht aan kamergewijze verhuur en wat duurdere woningen.

Het Rijk is bereid een deel van het budget 1994 voor sociale huurwoningen dit jaar beschikbaar te stellen en zonodig ook het budget 1995 een jaar naar voren te halen. Daardoor komen 7.500 sociale huurwoningen eerder beschikbaar.