Immigratie vergt nieuwe prognoses; 162.000 woningen extra in twaalf jaar

DEN HAAG, 5 MAART. Voor het jaar 2005 moeten er in Nederland nog 162.000 woningen extra worden gebouwd, waarvan 144.000 in deze eeuw. Dit heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) en minister Alders (ruimtelijke ordening en milieu).

De extra woningbouw is vooral nodig als gevolg van de toenemende immigratie. Een tweede oorzaak is de vergrijzing, gevoegd bij het feit dat ouderen langer zelfstandig wonen. De nieuwbouw moet voor rond 70 procent bestaan uit duurdere koop- en huurwoningen, omdat daar de meeste vraag naar is. Dat geldt vooral voor de grote steden. De subsidiesystemen voor sociale huur- en koopwoningen worden afgeschaft of drastisch gewijzigd.

De totale bouwproduktie komt in de periode 1995-2005 op 645.000 woningen. De extra bouw is nodig om het woningtekort terug te brengen tot twee procent. Het tekort dreigt nu op te lopen tot drieëneenhalf procent en in de Randstad zelfs tot meer dan vier. De woningen moeten zoveel mogelijk worden gebouwd in en bij bestaande stedelijke gebieden. Grotendeels kunnen de plannen worden gerealiseerd door grond, die voor na de eeuwwisseling was gereserveerd voor de woningbouw, eerder te benutten. Alleen in Amsterdam en omgeving moet een nieuwe bouwlokatie worden gevonden.

Heerma bekijkt of het Rijk met ingang van 1995 nog exploitatiesubsidies voor nieuwe sociale huurwoningen moet geven. De staatssecretaris denkt dat deze objectsubsidies straks niet meer nodig zijn. Dit is mogelijk door de huurverhogingen die ook de komende jaren worden doorgevoerd, door de lage inflatie, de lage rente en dank zij de financiële reserves die de woningbouwverenigingen hebben opgebouwd.

Heerma wil wel een tijdelijke subsidieregeling introduceren die vooral zal worden gebruikt voor de Randstad en de stadsgewesten. Maar het automatisme waarbij voor elke nieuwe sociale huurwoning rijkssubsidie beschikbaar wordt gesteld (nu gemiddeld zo'n 22.000 gulden per woning) vervalt. Voor de nieuwe subsidie wordt gedacht aan een bedrag van 5.000 gulden per woning. De staatssecretaris heeft ook aangekondigd dat de premies voor koopwoningen op doelmatigheid worden bekeken. Deze premies variëren nu van 5.000 tot ongeveer 40.000 gulden per woning.