Europees Hof moet oordelen over APK-keuring van auto's

ROTTERDAM, 4 MAART. De Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gevraagd of het terecht is dat garages buiten Nederland geen APK-keuringen mogen verrichten. De Hoge Raad kwam tot zijn zeldzame verzoek in een arrest op het beroep dat een inwoner van Doetinchem had aangespannen. De man was veroordeeld wegens rijden in een auto, die niet APK gekeurd was. De Hoge Raad heeft haar oordeel over de rechtmatigheid van deze veroordeling opgeschort tot na de uitspraak van het Europese Hof. Beantwoording van dergelijke pre-judiciële vragen duurt doorgaans een jaar of twee.

De Doetinchemmer werd in 1989 bekeurd wegens het rijden in een auto die niet APK gekeurd was, waarbij door de politie ook gebreken aan de stuurinrichting werden geconstateerd. Hij werd daarvoor uiteindelijk vorig jaar in hoger beroep bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem veroordeeld tot een boete van 170 gulden. De man ging in cassatie bij de Hoge Raad, omdat hij meende dat de rechtbank ten onrechte zijn verweer genegeerd heeft dat de APK-regeling in strijd is met de Europese regelgeving.

Volgens de APK-keuringsregeling uit 1980 moet iedere auto ieder jaar worden gekeurd op verkeersveiligheid. Deze Algemene Periodieke Keuring (APK) kan worden verricht door een speciaal daartoe ingerichte garage maar ook door gewone garagebedrijven die daarvoor op vrij eenvoudige wijze een vergunning kunnen krijgen. Omdat de bedrijven daarvoor moeten voldoen aan de Nederlandse vestigingsvoorschriften (onder meer inschrijving bij een Nederlandse Kamer van Koophandel en het bezit van Nederlandse vakdiploma's) is het in de praktijk voor niet-Nederlandse garages onmogelijk om zo'n vergunning te verwerven. Volgens de inwoner uit Doetinchem is de regeling daarom in strijd met de bepalingen in het EG-verdrag die belemmeringen van het grensoverschrijdend economisch verkeer verbieden. Buitenlandse garages die net over de grens liggen zijn door deze bepaling economisch in het nadeel ten opzichte van Nederlandse garages, omdat deze bij het verrichten van een grote onderhoudsbeurt in de gelegenheid zijn om een gratis APK-keuring aan te bieden.

De Hoge Raad erkent in haar arrest dat door de APK-regeling “het intra-communautaire verkeer van diensten en van goederen nadelig kan worden benvloed”, maar voegt er aan toe dat dit effect zich slechts op beperkte schaal aan de Nederlandse oost- en zuidgrens voordoet. Het Europese Hof moet nu uitsluitsel geven over de vraag in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van economische belemmeringen en of deze belemmeringen niet te rechtvaardigen op grond van bescherming van de openbare veiligheid en "algemene economische belangen'.