Eszet (3)

Het betoog over de Duitse sz, dat hier op 18 februari werd afgedrukt, liet de taalkundige kant van dit leesteken buiten beschouwing. Dat is jammer, want dat ß voor Nederlanders problematisch is bewijst ook deze krant regelmatig wanneer sz verschijnt waar ß stond. Een begrijpelijke fout, omdat de naam misleidend is: Door Duitstaligen weliswaar ""Eszet'' genoemd (vaker nog ""scharfes S'', in Nederland ook wel ringel-s), vervangt dit teken tegenwoordig niet sz maar ss.

Daarom geldt als hoofdregel dat men ss gebruikt waar ß om technische redenen niet mogelijk is (en in hoofdletters altijd, want een bovenkast ß bestaat niet).

Omgekeerd moet ß altijd ss vervangen, behalve tussen twee klinkers waarvan de eerste kort uitgesproken wordt. Het gebruik heeft dus gevolgen voor uitspraak en soms betekenis: Maße = mate, Masse = massa. En jawel, op al het hier genoemde bestaan uitzonderingen, zoals te verwachten is van deze taal, die door zijn vermeend lastige grammatica helaas het stiefkindje van de Nederlandse polyglot is. Vandaar mijn advies om bij twijfel ss te schrijven, zodat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

    • D. J. van Pelt