Regeling ontheemden weer verlengd

ROTTERDAM, 1 MAART. De Tijdelijke regeling opvang ontheemden (TROO), bestemd voor mensen uit het voormalige Joegoslavië, is met ingang van vandaag voor de derde keer verlangd, nu tot 1 juni. Aanvankelijk zou de regeling, die op 1 augustus vorig jaar van kracht werd, gelden tot 1 november. De oorlog in Bosnië-Hezegovina maakte verlenging nodig, eerst tot 1 januari, daarna tot 1 maart. Het kabinet moet zich nog buigen over de vraag wat er na 1 juni moet gebeuren.

Op dit moment bevinden zich ruim zesduizend ontheemden in ons land. Ze zijn verspreid over acht grote en vier kleinere centra. De zogenoemde ontheemdenstatus geeft hen weliswaar het recht asiel aan te vragen maar die verzoeken worden door justitie vooralsnog niet in behandeling genomen. De opvang zou immers een tijdelijk karakter hebben.

Volgens een woordvoerder van de centrale opvang asielzoekers heeft inmiddels de helft van de hier verblijvende ontheemden een asielverzoek ingediend. Worden de asielverzoeken na 1 juni ingewilligd dan is het “nog volstrekt onduidelijk waar de betrokkenen naar toe gaan”, aldus de woorvoerder van de centrale opvang asielzoekers. Hij verwacht dat het merendeel van de ontheemden nog geruime tijd in de tijdelijke opvangcentra gehuisvest zullen blijven.

Eind vorig jaar luidden de twee stichtingen die in opdracht van het ministerie van WVC met de centrale opvang belast zijn, de noodklok omdat de opvang van asielzoekers en onheemden dreigde vast te lopen. Het gebrek aan opvangplaatsen werd mede in de hand gewerkt doordat gemeenten te weinig woningen beschikbaar stellen.

Mede om die reden zitten uitgeprocedeerde asielzoekers die de vluchtelingenstatus hebben gekregen nog steeds in groten getale in asielzoekerscentra. Dat maakt doorstroming van Joegoslavische ontheemden, die na 1 juni in de asielzoekersprocedure worden opgenomen, naar deze centra voorlopig onmogelijk. Volgens de woordvoerder van de centrale ovangasielzoekers zullen de ontheemden "druppelgewijs' doorstromen.