"Beleid is stabiel, maar niet zonder fouten'; Soeharto voorstander van "politieke vernieuwing'

JAKARTA, 1 MAART. President Soeharto van Indonesië heeft vanmorgen tijdens de openingszitting van het Volkscongres een pleidooi gehouden voor “voortdurende politieke vernieuwing”.

Het Volkscongres is het hoogste politieke orgaan van het land, dat eenmaal in de vijf jaar een tweetal zittingen houdt. Afgelopen najaar formuleerden de duizend gedelegeerden een nieuw regeringsprogramma en tijdens de huidige zitting, die tot 11 maart duurt, kiezen zij een president en een vice-president.

Soeharto legde vandaag traditiegetrouw verantwoording af voor zijn regeringsdaden in zijn hoedanigheid van "mandataris' van het Volkscongres dat hem in 1988 voor de vijfde maal tot president koos. Hij beperkte zich niet tot de nu afgesloten regeerperiode, maar keek terug op de inmiddels 27 jaar dat hij staatshoofd is.

“Sinds 1966”, aldus Soeharto, “stond ons beleid in het teken van stabiliteit en ontwikkeling. Daarbij zijn grote successen geboekt, maar ook tekortkomingen aan het licht gekomen. We moeten onze politieke instellingen voortdurend vernieuwen, maar geen stappen terugdoen naar een vorm van liberale democratie (zoals Indonesië kende in de jaren vijftig) of geleide democratie (de autoritaire regeringsvorm die zijn voorganger Soekarno invoerde in de jaren zestig).”

De president wees met een waarschuwende vinger naar “andere landen”, waar snelle veranderingen gepaard gaan met etnische en religieuze verdeeldheid en politieke chaos. Dat is volgens Soeharto de reden dat Indonesië heeft gekozen voor “voorzichtige vernieuwing”. Hij wees op “toenemende omvang en diversiteit van de pers”, die “in vrijheid en verantwoordelijkheid uitdrukking geeft aan de aspiraties in ons volk”. Soeharto noemde de pleidooien voor hervormingen, geuit tijdens de parlementsverkiezingen van vorig jaar, “interessant”.

De president: “We beleven inmiddels een kwart eeuw van dynamische stabiliteit. Stabiliteit kan niet zo lang worden gehandhaafd met een ijzeren hand, hoe krachtig die ook is. Stabiliteit kan ook nooit het werk zijn van een enkele kracht, hoe sterk ook. Het lukt alleen met een democratisch politiek systeem dat zich rekenschap geeft van veranderingen en zich voortdurend vernieuwt.”

Soeharto gebruikte veel cijfers ter onderstreping van de economische successen die zijn geboekt tijdens zijn regeerperiode en haalde buitenlandse lofprijzingen aan voor Indonesische paradepaardjes als een snelle economische groei, zelfvoorziening in rijst, geboortenbeperking, armoedebestrijding en beheersing van de buitenlandse schuld.

Soeharto, die volgende week zeker wordt herkozen, besloot met een nederig geluid: “Mijn successen als leider zijn te danken aan het vertrouwen en harde werk van alle geledingen, groeperingen en generaties van dit volk. Alle tekortkomingen zijn te wijten aan mijn beperkingen als mens.” Onder de duizend goed gedrilde afgevaardigden steeg zowaar spontaan applaus op.

    • Dirk Vlasblom