Rotterdamse raad over veiligheid van burgers

ROTTERDAM, 26 FEBR. Over een jaar is Rotterdam een stuk veiliger, herhaalde burgemeester Peper gisteren na het debat over een "geïntegreerd veiligheidsbeleid' in de Rotterdamse gemeenteraad. Op korte termijn beloofde hij een "interventieteam' op te richten, waar mensen met klachten terecht konden wanneer ze slachtoffer worden van gebrekkige coördinatie tussen gemeentelijke diensten.

Vorige week verscheen de "ambtelijke inventarisatie' voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid, die als basis moest dienen voor een "on-Rotterdams' debat over het onveiligheidsgevoel van de burger. Raadsleden spraken voor het debat de vrees uit dat de verwachtingen wat te hoog gespannen waren, omdat de dertien in de "inventarisatie' aangedragen onderwerpen een erg breed terrein bestreken.

Het CDA kwam met de "Tien geboden van Dekker', met als eerste gebod het herstel van normen en waarden. Raadslid D.C. Dekker grossierde in stevige taal als "criminelen de duimschroeven aandraaien' en "de straat terugveroveren op asociale elementen'. Ook stelde hij voor de kinderbijslag te verlagen als ouders hun kinderen niet naar school sturen.

Een voorname zorg van VVD-raadslid H.C. ter Kuile-van der Hoeven was het messenbezit onder de jeugd. In de wandelgangen betoonde ze zich voorstander van metaaldetectors op scholen “want ouders sturen hun kinderen nu vaak met messen naar school zodat ze zich kunnen verdedigen”.

De PvdA zei bij monde van raadslid S.J. de Vries een rangorde van onveiligheden op te stellen, maar bleek moeilijk te kunnen kiezen tussen drugs, prostitutie, ontspoorde jongeren, horeca-overlast en vuil op straat. B. Oedairam (PvdA) voegde daar enkele persoonlijke noten aan toe over door agressieve jongeren geplaagde buschauffeurs in de wijk Hoogvliet.

H. Meijer, Groen Links, eindigde het debat met een betoog over de veranderende verhouding tussen "eigen' en "vreemd', dat aan de groeiende onveiligheidsgevoelens van de burgers ten grondslag zou liggen. Het uitgangspunt van de discussie - de onveiligheid van de gemiddelde burger - achtte hij te beperkt.

De raad onderstreepte gisteren echter dat Rotterdam al langer op de goede weg was met buurtpreventieplannen, het "terugveroveren van de straat' door de burger en de toenemende "vermaatschappelijking' van de politie. “Het is merkwaardig dat de gemeente doet alsof onveiligheid gisteren is uitgevonden, terwijl we er al jaren mee bezig zijn”, mopperde een raadslid na het debat.