Tsjerke

In de krant van 23 februari ("Wegspoelende terpkorrels bedreigen Fryske tsjerk', pagina 10) is het woord "tsjerk' fout gespeld. Het moet "tsjerke' zijn.