"Overigens ben ik van mening'

Het aantal ingezonden brieven dat dagelijks op de redactie binnenkomt overtreft vele malen de ruimte die beschikbaar is voor de brievenrubriek. Het is daardoor onvermijdelijk dat een aantal briefschrijvers wordt teleurgesteld. De vaak gestelde vraag wat "precies' de selectiecriteria van de krant zijn, is niet volkomen bevredigend te beantwoorden, omdat die afhankelijk zijn van wisselende ruimtelijke omstandigheden en daardoor enigszins rekbaar zijn. De omvang van de brievenrubriek, het aantal ingezonden brieven en de kwaliteit of actualiteit ervan wisselen namelijk van dag tot dag. De smaak van de redactie speelt - ook al hoeft deze het niet met de inhoud van een brief eens te zijn - eveneens een rol.

Een algemene stelregel is dat brieven beknopt moeten zijn en alleen worden gepubliceerd als ze reageren op artikelen die in deze krant zijn verschenen. Op die regel wordt wel een uitzondering gemaakt voor onderwerpen waarover een publieke discussie is ontstaan. Controversiële kwesties zoals het bezoek van koningin Beatrix aan Japan, of de Fassbinder-affaire lokken vaak een stroom van reacties uit die de redactie dan samenvat of indikt om zoveel mogelijk verschillende standpunten weer te geven. Verder wordt een vrij constante hoeveelheid brieven uitgelokt door het (slechte) taalgebruik in de krant of - sinds de zetter is vervangen door de computer - door afbreekfouten.

Brieven met ergernissen over televisie-programma's, lawaaiige buren, of overlast door honden, worden door een aantal kranten wel gepubliceerd, door andere niet. De redactie van NRC Handelsblad plaatst die categorie van het "kleine leed van het dagelijks leven' niet.

Er zijn briefschrijvers die een afwijzing sportief opnemen, maar niet zelden leidt een weigering van de redactie tot verbolgen reacties, zoals deze: (...)“Immers, de selectie door Uw redactie van de brieven die vanaf 15 januari 1993 in de krant verschenen versus het versmaden van mijn bijdrage, bevestigt andermaal mijn oordeel over het niveau waartoe NRC Handelsblad - voorheen belangrijk forum voor meningsvorming in ons land - is vervallen.”

De categorie van de "vaste' inzend+)n het geweld dat dreigt te worden ontketend in de driehoek van de rijke wereld zouden de zwaarste slagen vallen in Oost-Europa en Afrika, gebieden waar historisch de kansarmen zijn geconcentreerd. Het voert wat ver om juist die mensen op te offeren aan de nieuwe leer van de desintegrerende krachten. Een viston omkeren, een tractor dwars over de weg zetten, invoerbeperking afdwingen, het is kortzichtiger dan men vaak denkt.

    • Marion van Eeuwen