Mogelijkheden om crimineel geld af te pakken verruimd

DEN HAAG, 23 FEBR. Met ingang van 1 maart 1993 treden de wetten in werking die de mogelijkheden verruimen om uit misdrijf verkregen vermogen zowel nationaal als internationaal te ontnemen.

De wet - "pluk ze' genoemd - heeft tot doel om slagvaardiger op te kunnen treden tegen de georganiserde criminaliteit. De mogelijkheden om beslag te leggen op vermogens die uit misdrijven zijn verkregen en het voordeel daarvan te ontnemen, zijn in de wet verruimd. Op basis van het huidige artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht kan iemand het wederrechtelijk verkregen voordeel worden ontnomen dat hij heeft verkregen uit één bepaald strafbaar feit, waarvoor hij is veroordeeld. Volgens het nieuwe artikel kan ook hetvoordeel ontnomen worden dat de verdachte heeft verkregen uit andere strafbare feiten waarvan de rechter voldoende aanwijzingen heeft dat zij door betrokkenen zijn begaan. In bijzondere gevallen kan dat zelfs elk voordeel betreffen dat de veroordeelde uit strafbare feiten heeft verkregen.In het Wetboek van Strafvordering is een nieuw onderzoeksinstrument ingevoerd, het strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo). Zo'n onderzoek kan worden ingesteld bij verdenking van een strafbaar feit waarvoor een geldboete van maximaal 100.000 gulden kan worden opgelegd. Omdat het strafrechtelijk financieel onderzoek vaak meer tijd zal vergen dan het strafrechtelijk onderzoek kunnen ze los van elkaar worden verricht. Het sfo hoeft niet te zijn afgerond voordat de strafzaak ter zitting komt, maar er moet weleen begin zijn gemaakt met dat onderzoek. Uiterlijk twee jaar na de uitspraak in eerste aanleg over de strafzaak zelf, moet het sfo zijn afgerond en een vordering tot bepaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel bij de rechter zijn ingediend.