De Vries wekt woede van de vakcentrales; "Minister verziekt overleg'

AMSTERDAM, 23 FEBR. De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn “buitengewoon geïrriteerd” over de uitlating van minister De Vries (sociale zaken). Vorige week noemde de bewindsman de looneisen van de vakbonden, gelet op de economische omstandigheden, “absurd.”.

De minister is volgens bestuurder L. de Waal van de FNV “al enkele jaren bezig de arbeidsverhoudingen in Nederland te verzieken”. Hij zou het CAO-overleg telkens opzadelen met voor de vakbeweging onverteerbare plannen. De Waal zei dit vanmorgen op een bijeenkomst waarop de drie vakcentrales de resultaten bekendmaakten van hun speciale werkgroep die zich heeft gebogen over de mogelijkheden voor aanvulling op de toekomstige WAO-uitkeringen.

Vorig jaar dreigde De Vries met ingrepen in de Ziektewet, dit jaar wil De Vries voorkomen dat vakbeweging en werkgevers de ingreep van het kabinet in de WAO (ten dele) teniet doen. Een ingreep, waartegen de vakbeweging zich van het begin af aan tegen heeft verzet, aldus De Waal. “Wij vinden een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent al erg genoeg. Een inkomensprikkel van 30 procent is genoeg. Méér is ronduit asociaal”, aldus De Waal.

De werkgroep van de vakcentrales komt tot de slotsom dat een collectieve regeling voor de aanvullingen op de toekomstige WAO-uitkeringen prioriteit nummer één moet zijn in het lopende CAO-overleg. De kosten van WAO-reparatie beraamt de werkgroep op gemiddeld één procent van de loonsom, maar ze zullen per bedrijf en bedrijfstak sterk uiteenlopen, afhankelijk van de hoeveelheid werknemers die in de WAO iztten, de risico's om arbeidsongeschikt te raken en de te kiezen reparatieregeling.

De uitwerking wordt overgelaten aan de CAO-onderhandelaars. De werkgroep meent dat de kosten van de WAO-reparatie kunnen worden betaald uit de middelen die vrijkomen bij terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zouden werkgevers eraan moeten meebetalen. “Zij hebben steeds op de bezuinigingen aangedrongen en zijn daardoor mede verantwoordelijk voor de reparatieproblematiek”, aldus De Waal.

De vakcentrales hekelden de weigering van sommige werkgevers, onder meer in de metaalindustrie, mee te werken aan collectieve WAO-reparatie. “De werknemers in de metaal zijn bereid de kosten voor eigen rekening te nemen en toch wijzen de werkgevers dat af. Dat is onbegrijpelijk”, aldus CNV-bestuurder C. van der Knaap. Omdat hij acties in de metaalindustrie op het ogenblik niet opportuun acht, zei hij dat de vakbonden in de metaal er goed aan doen het conflict over de WAO in het CAO-overleg niet op de spits te drijven, maar eerst af te wachten hoe het overleg in andere sectoren, zoals de bouw, afloopt.

Eerste onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV benadrukte vanochtend desgevraagd dat de werknemers in de metaalindustrie alleen voor de kosten willen opdraaien als de werkgeversvereniging FME instemt met collectieve herverzekering. “Uit de verwachte daling van de WAO-premie kunnen de werknemers de herverzekering betalen. Maar dat is alleen mogelijk bij maximale deelname. Een hogere premie ontstaat als de FME de collectieve herverzekering blijft weigeren en dan moet de FME in onze ogen maar voor die extra premie opdraaien.”Ondertussen verschijnen de eerste deuken in het werkgeversfront. Na DSM, Ahold en de grafische industrie heeft gisteren ook het warenhuisconcern V&D te kennen gegeven collectieve wao-reparatie te willen onderzoeken. Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) kent sinds vorig jaar al een collectieve regeling. In de bouw heeft het Sociaal Fonds Bouwnijverheid uitgerekend dat herstel van de kabinetsingrepen in de WAO jaarlijks 1,65 procent van de loonsom kost. Bij de huidge stand van zaken zou dat op 165 miljoen gulden neerkomen. Aanvankelijk gingen de vakbonden uit van 3 procent.