Verdeelde reacties op voorstel adviesraden drastisch te beperken

DEN HAAG, 18 FEBR. De adviesorganen van de centrale overheid hebben verdeeld gereageerd op het voorstel vanuit de Tweede Kamer het aantal raden terug te brengen tot één per departement.

Drs. R. de Wit, voorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en oud-commissaris van de koningin in Noord-Holland, is sterk gekant tegen het idee. Hij verwees het voorstel gisteren voor de NOS-tv “naar de prullenbak”.

De voorzitter van de Raad voor de Volkshuisvesting, commissaris der koningin in Flevoland J. Lammers, is daarentegen positief. Hij ziet voordelen in een brede advisering als middel om de verkokering op de departementen tegen te gaan. “Het is niet onverstandig raden samen te brengen, al moet ervoor gewaakt worden dat specifieke kennis verloren gaat”, aldus Lammers.

Gisteren presenteerde een speciale Kamercommissie onder leiding van het CDA-Kamerlid G. de Jong een rapport dat voorstellen bevat die de "stroperigheid' van besluitvorming moeten terugdringen. Alle bestaande adviesorganen, met uitzondering van de Raad van State, moeten binnen drie jaar worden opgeheven, vindt de commissie. Daarvoor in de plaats zou per departement één adviesraad moeten komen, met daarin "generalistische' en "onafhankelijke' deskundigen, zodat belangenbehartiging door allerlei kleine clubjes voorkomen kan worden.

Algemeen secretaris A. Nicola van de Raad van de Kunst is van mening dat de verschillen binnen een departement te groot kunnen zijn om adviesraden samen te voegen. “Het feit dat cultuur en volksgezondheid in één departement zitten is willekeurig. Er komt toch ook geen raad voor kunst en defensie?”

Mr. W. Aantjes, voorzitter van onder meer de Kampeerraad en gewezen fractievoorzitter van het CDA, vreest dat de nieuwe opzet tot gevolg zal hebben dat er nog meer via gesloten circuits zal worden geopereerd dan nu het geval is. “Belangengroepen zullen een sterkere lobby gaan ontwikkelen, alleen zal die zich aan de openbaarheid onttrekken, terwijl die nu zichtbaar is in de adviesraden.”

Aantjes zegt het van groot belang te vinden dat er uitgebreid advies wordt ingewonnen bij allerlei instanties, om welk wetsvoorstel het ook gaat. “Als er bij voorbeeld één adviesraad komt voor het ministerie van landbouw, zal daar geen vertegenwoordiger in zitten die verstand heeft van open-luchtrecreatie, terwijl dat relatief kleine beleidsterrein wel onder dat ministerie ressorteert. Het nieuwe systeem leidt dus tot een verarming.”