Kerk Spanje: toenadering tot regering

MADRID, 17 FEBR. De Spaanse bisschoppenconferentie heeft gisteren Rome getrotseerd en een nieuwe voorzitter gekozen die de dialoog met de socialistische regering wil heropenen. “Het is niet goed voor de kerk, niet goed voor de regering en niet goed voor Spanje als twee instituties van groot maatschappelijk belang elkaar de rug toekeren,” zei Elias Yanes, aartsbisschop van Zaragossa, in het eerste openbare optreden na zijn verkiezing. Hij pleitte voor een verandering van toon vanuit de kerk; “die moet niet altijd anti zijn.”

In de overgangsjaren tussen dictatuur en democratie speelde de Spaanse bisschopenconferentie een belangrijke rol onder leiding van de progressieve kardinaal Tarancon, die er geen twijfel over liet bestaan dat hij de nieuwe grondwet steunde en zijn steun onthield aan pogingen om een conservatieve christelijke partij op te richten. Onder diens opvolger Angel Suquia, die aantrad in 1982, werd de verhouding tussen kerk en staat echter gekenmerkt door ijzige koelte, afgewisseld met aanvaringen over ondermeer de financiering van de kerk, campagnes voor het gebruik van voorbehoedmiddelen, het katholiek onderwijs en abortus.

Suquia zelf en de pauselijke nuntius, monseigneur Tagliaferri, wilden deze lijn voortzetten en hadden daartoe hevige druk uitgeoefend op de zevenenzeventig bisschoppen die de afgelopen dagen bijeen waren om een nieuwe voorman te kiezen.