Tarieven omlaag van specialisten, LSV protesteert

ROTTERDAM, 16 FEBR. De tarieven voor de medisch specialisten gaan op 1 april omlaag. De verlaging geldt tot 1 april 1994 en is nodig om te voorkomen dat de specialisten 369 miljoen gulden meer innen dan voor 1992 was afgesproken.

Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg heeft dit gisteren aangekondigd. De Landelijke Specialisten Vereniging protesteert tegen becijferingen waarop het COTG de maatregel baseert. Zodra zij de definitieve beschikking heeft ontvangen zal zij daar een bezwaarschrift tegen indienen. Als dat niet tot het ongedaan maken van de aangekondigde verlaging leidt, stapt de LSV naar de rechter. Daar worden al voorbereidingen voor getroffen, zo heeft een woordvoerder gezegd.

Het COTG verlaagt de ziekenfondstarieven met elf procent en de particuliere tarieven met twaalf procent. De tarieven voor de psychiaters gaan in de periode tot 1 juni 1995 geleidelijk met veertig procent omlaag. Zij komen dan op het niveau van voor 1 januari 1991. Bij deze maatregel, waarmee het COTG de aanwijzing uitvoert die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in december gaf, is rekening gehouden met een een lichte stijging van de kosten van levensonderhoud.

Simons vroeg het COTG om de tarieven in 1993 te verlagen. Hij verwacht dat zonder zo'n tariefsverlaging de uitgaven in 1993 voor de specialistische hulp ruim 370 miljoen gulden hoger zullen zijn dan het bedrag dat voor 1992 eerder door specialisten, ziekenhuizen en verzekeraars als "redelijk' was afgesproken. Met name voor de zevenduizend vrij gevestigde specialisten zou het achterwege laten van de tariefsverlaging tot gevolg hebben dat hun omzet in 1993 stijgt met een bedrag tussen de dertig- en vijftigduizend gulden.

De schatting van overschrijding is gebaseerd op de uitgaven voor de specialistische hulp in 1991. Die waren 369 miljoen gulden hoger dan in 1989, het "peiljaar' dat door de specialisten met de verzekeraars was overeen gekomen. Tussen de verzekeraars en de specialisten vindt nog overleg plaats over de verrekening van de overschrijdingen in 1991 en 1992. Naast de al genoemde 369 miljoen gulden moeten de specialisten naar verwachting ook nog eens een bedrag van zo'n vierhonderd miljoen gulden compenseren dat zij in 1992 te veel hebben ontvangen.

Bij de nu door het COTG getroffen maatregel is geen rekening gehouden met de mate waarin de verschillende specialismen het beschikbare budget overschrijden. Het is daar ook niet om gevraagd door de LSV. Binnen de LSV is daarover tussen de wetenschappelijke vereningingen ruzie ontstaan. De specialismen die zich (vrijwel) aan het afgesproken budget hebben gehouden voelen er niet voor om door een generieke verlaging van de tarieven te worden gestraft voor het extra inkomen dat andere specialismen hebben verworven door hun budget te overschrijden.