Werknemers krijgen in ziektewet recht op een "second opinion'

DEN HAAG, 12 FEBR. Zieke werknemers krijgen in de toekomst het recht een tweede arts te raadplegen als zij naar hun gevoel door hun werkgever ten onrechte beter zijn verklaard.

Het kabinet heeft op aandringen van diverse fracties in de Tweede Kamer deze aanvulling aangebracht in het wetsvoorstel om de Ziektewet te wijzigen. Het belangrijkste onderdeel van dit voorstel is dat werkgevers voortaan de eerste zes weken (grote bedrijven) of drie weken (bedrijven met maximaal 15 werknemers) zelf het loon moeten doorbetalen. Dat gebeurt dan dus niet meer via de bedrijfsverenigingen. Doel van dit voorstel is het ziekteverzuim terug te dringen.

Het kabinet heeft tevens bepaald dat, als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen, de vernieuwde Ziektewet per 1 januari 1994 van kracht wordt, een jaar later dan het hoopte bij de indiening van het voorstel.

De werkgever is straks in die eerste periode ook zelf verantwoordelijk voor de controle van de zieke werknemer. Volgens een toekomstige wijziging van de Arbowet moet een bedrijf zich bij het verzuimbeleid laten bijstaan door interne of externe deskundigen. Pas na zes (of drie) weken neemt de bedrijfsvereniging, in de meeste gevallen feitelijk het GAK, zowel de uitkering als de controle over. Zou de werkgever, op grond van het advies van zijn deskundige, van mening zijn dat de werknemer zich die eerste weken ten onrechte ziek meldt, dan kan hij volgens het voorstel het loon inhouden.

De wijziging die staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) nu op verzoek van de Tweede Kamer heeft aangebracht, houdt in dat de zieke werknemer voor een second opinion, zoals dit in het wetsvoorstel wordt genoemd, een arts van de bedrijfsvereniging mag consulteren. Het kabinet heeft “geaarzeld dit verzoek in te willigen”, aldus de staatssecretaris, omdat het in feite “een inbreuk” is op de keuze van het wetsvoorstel om een scheiding aan te brengen in taken en verantwoordelijkheden van de werkgever enerzijds en de bedrijfsvereniging anderzijds. Uiteindelijk, aldus Ter Veld, heeft het kabinet de rechtspositie van de werknemers laten prevaleren.

De zieke werknemer kan straks het oordeel van de bedrijfsvereniging gebruiken als medisch attest. Dat kan van pas komen in een civiele procedure tegen de werkgever als de werknemer hem wil aanspreken op zijn verplichting tot loondoorbetaling.