Werkgevers: milieubeleid vergt meer prioriteiten

DEN HAAG, 12 FEBR. De werkgeversorganisaties VNO en NCW vinden dat de overheid bij de aanpak van milieuproblemen onvoldoende prioriteiten stelt. Als alle nadruk wordt gelegd op bodemsanering, hebben bedrijven onvoldoende geld om ook nog vraagstukken als verzuring, stank, geluidshinder of afvalstoffen op te lossen.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort de Wet Bodembescherming, die zal worden uitgebreid met een saneringsregeling. In deze regeling wil minister Alders (milieu) vastleggen dat bedrijven te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van hun bedrijfsterrein. Volgens de werkgeversorganisaties is het echter “onredelijk” de vervuiler voor de kosten op te laten draaien “als de verontreiniging is veroorzaakt op een tijd dat niemand, overheid noch bedrijfsleven, kon weten welke schade werd aangericht”. VNO-voorzitter Rinnooy Kan zei gisteren dat de opstelling van minister Alders “vermoedelijk vooral door de budgettaire toestand” is ingegeven.

Ook vinden VNO en NCW de in de saneringsparagraaf gehanteerde doelstellingen te star. Het is volgens hen onnodig om in alle gevallen te streven naar een bodem die weer voor alle functies geschikt is, en ook zou het mogelijk moeten worden om de bodem in etappes te saneren. “Het gebruik van de bodem zou maatgevend moeten zijn voor de vraag of er gesaneerd moet worden en zo ja tot hoever.”

Eerder lieten CDA en PvdA weten dat ook zij vinden dat minister Alders met zijn saneringsregeling te ver gaat. Volgens de regeringspartijen moeten grondeigenaren alleen verantwoordelijk worden gesteld voor vervuiling die zij zelf hebben veroorzaakt. Alders wil dat eigenaren ook de bodem saneren als de vervuiling maar ten dele door hen is veroorzaakt. Volgens VNO en NCW gaat dit veel te ver. “Het standpunt van de minister dat de partiële veroorzaker dan maar moet zien hoe hij een deel van zijn kosten weer op anderen verhaalt, verlegt een probleem dat de Staat heeft ten onrechte naar de betreffende ondernemer.” Fijntjes wees Rinnooy Kan er op dat het hierbij bijvoorbeeld kan gaan om terreinen van voormalige gemeentelijke gasfabrieken, die dus door de overheid zijn vervuild.