Sickinghe naar ABP als interim-manager

ROTTERDAM, 12 FEBR. Jhr.mr. F.O.J. Sickinghe, tot 1989 voorzitter van de raad van bestuur van Stork, is voorgedragen als interim-manager bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), met 170 miljard gulden het tweede pensioenfonds van de wereld.

De benoeming is alleen nog afhankelijk van de goedkeuring van het Centraal Georganiseerd Overleg (waarin de de ambtenarenbonden overleggen met de directie). Dit overlegorgaan wordt tijdens de overgangsperiode beschouwd als een ondernemingsraad met wettelijke bevoegdheden.

Sickinge zal als "trouble shooter' werken aan de aanpak van de grote problemen van het ambtenarenpensioenfonds. Het ABP noemt zelf in een bericht dat Sickinghe als “bestuursgedelegeerde terzijde staat bij de herstructurering van het ABP in het kader van de voorgenomen privatisering.”

Het ABP zal in de toekomst niet meer onder een aparte ABP-wet, maar net als andere pensioenfondsen onder de Pensioen- en Spaarfondsenwet vallen. In 1996 wordt het ABP geprivatiseerd. Om aan de nieuwe eisen te voldoen, moet het ABP grondig worden geherstructureerd. Het ABP zal in de toekomst bestaan uit een "pensioenpoot' en een "beleggingspoot'. De Bedrijfseenheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt losgemaakt en in een nieuwe organisatie ten behoeve van de sociale zekerheid voor overheidspersoneel ondergebracht.

Deze herstructurering zal ook gevolgen hebben voor de topstructuur van het ABP waar nu een bestuur is onder leiding van J. Reijnen. Zijn functie staat ter discussie. Ook in de hoofddirectie zouden koppen moeten rollen. Tot dusver zijn alleen algemene beleidslijnen ("contouren') uitgezet. Sickinghe moet een belangrijke rol spelen bij de concretisering van de veranderingen bij het ABP.