Lubbers wil snel afsplitsing Rijnmond van Zuid-Holland

DEN HAAG, 10 FEBR. Minister-president Lubbers heeft in een brief aan de ministerraad voorgesteld de regio Rijnmond spoedig van de provincie Zuid-Holland af te splitsen. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft dat vandaag bevestigd. Wanneer het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (OOR), waaraan 17 Rijnmondgemeenten deelnemen, er tijdig in slaagt de verdeling van gemeentelijke en regionale bevoegdheden te regelen, moet de vorming van een stadprovincie Rotterdam-Rijnmond al rond 1995 mogelijk worden.

Met Lubbers' voorstel wordt de vorming van het regiobestuur Rotterdam-Rijnmond losgekoppeld van de veel verdergaande discussie over herverkaveling van het provinciaal bestuur in Nederland. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft in januari in de conceptnota BoN III (Bestuur op Niveau) voorgesteld alle provincies binnen tien jaar op te splitsen in regio's. Daartegen bestaat vanuit de provincies - verenigd in het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) - grote bezwaren.

Ook de Eerste Kamer heeft Binnenlandse Zaken gemaand niet te hard van stapel te lopen bij de bestuurlijke herindeling van Nederland. De PvdA is van mening dat het kabinet zich voorlopig beter kan beperken tot regiovorming rond zeven zogenoemde grootstedelijke gebieden bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Hengelo/Enschede, Nijmegen/Arnhem en Eindhoven. Over de noodzaak van een slagvaardig middenbestuur voor deze gebieden bestaat brede consensus. Kabinet en CDA-fractie vinden echter dat de vorming van regiobesturen niet mag leiden tot een extra bestuurslaag tussen gemeente, provincie en rijk.

Het voorstel van Lubbers, dat aan die wens tegemoet lijkt te komen, wordt vrijdag in het kabinet besproken. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 21 januari al toegezegd mee te werken aan een splitsing van de provincie. Daarvoor moet een "lex specialis' worden opgesteld, waarin een kleine tweehonderd wetten moeten worden aangepast. Rotterdam-Rijnmond wordt dan een "provincie sui generis', zoals burgemeester Peper het onlangs formuleerde: in vorm een provincie, maar met afwijkende bevoegdheden. Die regeling kan mogelijk ook worden toegepast op de andere grootstedelijke gebieden.