Storten van baggerslib aangevochten

GRONINGEN, 2 FEBR. Het storten van baggerslib in het Eems-Dollardgebied moet zo snel mogelijk verboden worden. Hiervoor pleitten de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers gisteren voor de Raad van State.

Rijkswaterstaat Groningen heeft het Havenschap Delfzijl-Eemshaven vergunning verleend voor het storten van havenslib in de Bocht van Watum en de mond van de Dollard. De laatste locatie ligt op de grens van een beschermd natuurgebied, de Dollard.

Volgens woordvoerster C. Alma van de Werkgroep Eemsmond veroorzaakt het baggerslib vertroebeling van het water, omdat het slib concentraties ammoniak, tetra en asbest bevat. Ook zouden de baggervoertuigen de zeehondenjongen op de platen storen. Garnalenvissers vrezen dat de bodemdiertjes, het voedsel voor de garnalen, in het troebele water uitsterven. Jaarlijks wordt er 1,8 miljoen kubieke meter vervuild havenslib gestort in het Dollardgebied. De Raad van State bepaalde eerder dat Rijkswaterstaat verplicht is om iedere stortlocatie afzonderlijk te onderzoeken en per gebied een aparte vergunning af te geven.