Immigratie

Een belangrijke reden waarom steeds meer mensen NRC Handelsblad lezen is waarschijnlijk de objectieve, zakelijke en evenwichtige berichtgeving van deze krant.

Opvallend en ergerlijk is dan ook de afwijkende eenzijdigheid in de berichtgeving over de immigratieproblematiek. In de mini-serie "Nederland Immigratieland' bij voorbeeld, komen uitsluitend mensen aan het woord die het niet eens zijn met het duo Rottenberg en Vreeman, laat staan met Brinkman of Bolkenstein. Steevast wordt gemeld dat Nederland feitelijk immigratieland is en dat een beleid moet worden gevoerd dat is gericht op het instandhouden van een beheerste immigratiestroom.

Feit is echter ook dat Nederland één van de dichtst bevolkste landen ter wereld is waar de grenzen van het economisch en ecologisch draagvlak in zicht komen. Nederland is een land met een relatief enorm hoog aantal inactieven onder de 65 jaar en met nauwelijks nog enige ruimte voor natuur.

Het is niet onwaarschijnlijk dat een meerderheid van de bevolking (die hier dus niet aan het woord komt) Nederland in dit opzicht als overbevolkt ervaart. Het feit dat ons land een "positief' migratiesaldo heeft is nog geen reden om ons land ook als "immigratieland' te bestempelen laat staan te propaganderen. Een beleid gericht op het zoveel mogelijk terugbrengen van dit "positieve' migratiesaldo is ook een beleid en waarschijnlijk meer conform de wens van de meerderheid van de bevolking.

A.J.A. Jansen,

Nijmegen.

Meisjesklassen

Allochtone meisjes kunnen in aparte klassen onderwijs krijgen, schrijft Wallage in zijn Onderwijsemancipatienota. In NRC Handelsblad van 24 november werd bericht dat dat was omdat hun ouders anders weigeren hen naar school te sturen.

Hoe geëmancipeerd is het om meisjes bij elkaar te zetten omdat ze van hun ouders niet tussen de jongens mogen? En wat komt er dan nog van integratie in de Nederlandse samenleving terecht? Meisjes moeten bij elkaar gaan zitten om rollenpatronen te doorbreken, niet om ze te bevestigen. Alle meisjes hebben dat nodig. En met elkaar vormen ze een intercultureel geïntegreerde groep, waarbinnen de ontwikkeling tot weerbaarheid een kans krijgt en de meisjes leren hoe ze in de maatschappij voor zichzelf op moeten komen.

Op onze meisjesmavo zijn alle meisjes welkom. Maar we houden de jongens niet weg. Integendeel, de directeur is een man, er zijn mannelijke docenten en als we een disco, toneelavond of andere manifestatie organiseren, zijn ook jongens altijd van harte welkom.

    • A.J.A. Jansen