School verkleint verschillen niet

DEN HAAG, 26 NOV. De school als middel om de verschillen tussen sociale klassen te verkleinen is een illusie gebleken. Deze opvatting van het onderwijs, die decennialang uitgangspunt is geweest van de sociaal-democratische onderwijspolitiek en ook door de andere politieke partijen werd gedeeld, moet daarom worden vervangen. Dit betoogt de onderwijsjournalist H. Wansink in een studie van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckmanstichting.

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het opleidingsniveau dat kinderen kunnen halen vooral afhankelijk is van het ouderlijk milieu en de opleidingsgraad van de ouiders. Het schoolsysteem heeft op die predestinatie schrikbarend weinig invloed.

Met het boek van Wansink, Een school om te kiezen, wil de Wiardi Beckmanstichting een fundamentele herbezinning starten over de doelstellingen van het onderwijsbeleid. Volgens Wansink moet emancipatie als doel worden vervangen door minder ambitieuze beleidsprioriteiten, zoals uitbreiding van het onderwijsaanbod, het versterken van de positie van de ouders en de autonome school en het verhogen van de status van de onderwijzer en de leraar door verdergaande professionalisering. Volgens Wansink zijn de PvdA en ook de andere partijen uitermate onhelder over de doelstellingen van het onderwijsbeleid.

De onderwijspolitiek van de PvdA is de laatste tijd al enigszins in de beweging geraakt. Onlangs adviseerde een commissie onder leiding van de invloedrijke PvdA-onderwijskundige J. van Kemenade om de "weging' van leerlingen naar sociaal milieu en gezinssituatie als een van de uitgangspunten voor de financiering van het basisonderwijs af te schaffen. Deze week maakte staatsecretaris van onderwijs Wallage (PvdA) bekend aparte meisjesscholen niet langer af te wijzen.