"Zwarte school' doorbreekt slecht imago; Kwaliteit onderwijs voor veel ouders toch doorslaggevend

AMSTERDAM, 24 NOV. Op de Linnaeusschool in Amsterdam-Oost neemt het aantal Nederlandse leerlingen langzamerhand weer toe. Hun percentage was de afgelopen jaren tot twintig gezakt.

Nederlandse ouders, die ervan uitgingen dat een zogeheten "zwarte' school zoals de Linnaeusschool een negatieve invloed zou hebben op het lesniveau van hun kind en dus op de doorstroming naar voortgezet onderwijs, beginnen daar anders over te denken. Een toenemend aantal "spijtoptanten', dat hun kinderen eerst ver van huis naar een "witte' school stuurde, heeft ingezien dat de kleine klassen en de persoonlijke aandacht die op de Linaeusschool aan alle 177 leerlingen wordt gegeven, beter is dan de vaak grote klassen op "witte' scholen. En als de stap terug eenmaal is genomen, komen de andere argumenten vanzelf.

Minta Siewertsz van Reesema is zo'n spijtoptant. “Mijn man en ik - mijn man komt uit Turkije - vonden dat Dalton-onderwijs, waar we veel positiefs over hadden gehoord, wel geschikt was voor onze dochter Elif. Dat viel nogal tegen. Grote klassen en niet zo veel discipline. Na een half jaar hebben we Elif daar weer afgehaald. Ze zit nu op de Linnaeusschool, waar veel individuele aandacht is voor alle leerlingen. Ik ben erg gelukkig met deze school en bovendien, dat wil ik echt onderstrepen, vind ik het van belang dat mijn kind in een multiculturele omgeving met zo veel verschillende nationaliteiten opgroeit. Dat is voor later ook belangrijk.”

Het succes van de Linnaeusschool is niet vanzelf gekomen. De zeventien onderwijskrachten steken al hun energie in de school en streven er naar alles uit hun leerlingen te halen, opdat zij op zo hoog mogelijk niveau naar het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Directrice Tine Jongeling-Lub: “Wij hebben hier een hecht en gedreven lerarenteam. Dit jaar vieren drie collega's hun 25 jarig jubileum. Degene die hier het kortst zit kwam negen jaar geleden. Verschillende leerkrachten, onder wie ikzelf, hebben aantrekkelijke aanbiedingen gekregen van andere scholen, maar we denken er niet over om weg te gaan. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn rust, geduld, discipline en we stellen hoge eisen.”

Ongeorloofd schoolverzuim wordt niet getolereerd, aldus Jongeling-Lub. En rust is belangrijk om het veel voorkomende gebrek aan concentratie onder de leerlingen aan te pakken. Verder laat het onderwijsteam geen gelegenheid ongebruikt om de mensen ervan te overtuigen dat het beeld dat de media schetsen als zouden zwarte scholen minder goed zijn, niet klopt, zegt Jongeling-Lub.

De vraag waarom andere zwarte scholen soms minder succes boeken, vindt ze moeilijk te beantwoorden. “Ik begeef me een beetje op een hellend vlak, maar in het algemeen kan ik zeggen dat het heel moeilijk is en erg veel energie kost.”

Volgens anderen gaan nog te veel schoolleiders uit van het standpunt dat allochtone kinderen door hun chronische taalachterstand toch niet ver kunnen komen als ze doorgaan naar het voortgezet onderwijs. Ze maken het zich daardoor wat te gemakkelijk.

Ter gelegenheid van het feit dat de inmiddels 102-jarige Linnaeusschool vorige week vrijdag officieel in een nieuw gebouw is getrokken aan de Derde Oosterparkstraat, heeft een groepje ouders een boekje het licht doen zien: "De Linnaeusschool in veelkleurig perspectief'. Ouders, leerkrachten, leerlingen en oud-leerlingen vertellen daarin over de school. De directrice vermoedt dat het enthousiasme dat uit het boekje spreekt staatssecretaris Wallage van onderwijs ertoe heeft gebracht de opening van de nieuwe school te verrichten. In zijn toespraak verwees de staatssecretaris naar Amsterdam-Oost als wijk die indertijd is gebouwd voor arme arbeidersgezinnen en uitgroeide als geslaagd experiment voor emenancipatie. “In uw wijk”, aldus Wallage, “is deze school het enige antwoord tegen vreemdelingenhaat. Samenwerken. Deze wijk kan nóg een keer emanciperen.” In Amsterdam-Oost bestaat de bevolking voor 40 pocent uit migranten en worden de basisscholen bevolkt door 60 procent migranten. Directrice Jongeling is blij met de in verhouding grote betrokkenheid van de ouders. Ook daar is de afgelopen jaren veel energie in gaan zitten. Veel meer migranten bezoeken de ouderavonden en voelen zich nauw betrokken bij de school in vergelijking met enkele jaren geleden.

Om de kwaliteit van het onderwijs op de Linnaeusschool nog verder te verhogen wil men een verlengde schooldag invoeren. Het betreft een experiment waar nog twee basisscholen in Oost aan meedoen en dat drie jaar gaat duren. De bedoeling is dat die extra uren, die overigens niet verplicht zijn, worden besteed aan zaken als natuur, musea, bibliotheek, muziek en creatieve vakken. “Veel van onze leerlingen krijgen deze dingen van huis uit nu eenmaal niet mee,” zegt Jongeling.

    • Peter Schumacher