Onderzoek naar verkeersstroom in Rotterdamse haven

Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam beginnen nog deze mand een grootschalig onderzoek naar de verkeersstromen rond de Rotterdamse haven.

Door een nauwkeurig beeld te krijgen van het vracht- en personenvervoer in en om het havengebied wil Rotterdam de behoefte aan nieuwe infrastructuur voor de komende twintig jaar plannen. De gemeente kan dan betere keuzes maken ten aanzien van onder meer aanleg van nieuwe rijkswegen en verbetering van het openbaar vervoer.

Het onderzoek duurt een jaar en kost ruim 400.000 gulden. In de komende maanden zal onder 10.000 bestuurders van personenwagen een vragenformulier worden verspreid, zal de behoefte van het vrachtverkeer worden onderzocht en zullen meer dan 300 bedrijven worden geënquêteerd.

Het onderzoek sluit aan op het in 1990 ontvouwde Havenplan 2010, waarin het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) zijn visie geeft op de ontwikkeling van het havencomplex. Rotterdam blijft "Mainport van Europa' als de haven optimaal bereikbaar blijft via weg, water, spoor en pijpleiding. Maar daartoe zal enorm moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur, aldus het GHR. De goederenoverslag kan dan zelfs met 30 procent stijgen.