Ministeries verplicht tot emancipatiebeleid

DEN HAAG, 20 NOV. Alle ministeries moeten op eigen terrein een emancipatiebeleid gaan voeren en vanaf 1995 er een eigen emancipatiecommissie op nahouden. Dit blijkt uit het emancipatieprogramma dat staatssecretaris Ter Veld namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Alle 13 ministeries hebben vastgelegd, door middel van 42 "speerpunten', waarop ze zich de komenden jaren zullen richten als het gaat om emancipatie. Diverse departementen hebben streefcijfers voor hun personeelsbezetting genoemd. In het algemeen moet het personeel bij de rijksoverheid in 1995 voor 30 procent uit vrouwen bestaan, waarvan 20 procent in de hogere salarisschalen. Volgens de laatste gegevens (eind 1991) bestaat het personeel bij het rijk voor 27,9 procent uit vrouwen. Het ministerie van defensie wil het aantal vrouwelijke militairen volgend jaar verhogen tot 8 procent en het burgerpersoneel in 1995 voor 20 procent uit vrouwen laten bestaan. Het ministerie van landbouw wil meer vrouwelijke bedrijfshoofden.

Een ander streven is gericht op vergroting van het aantal vrouwen dat deelneemt aan politieke en maatschappelijke besluitvorming. Het percentage vrouwelijke Tweede-Kamerleden schommelt nu tussen de 25 en 30; er zijn 17 procent vrouwelijke wethouders en 9 procent vrouwelijke burgemeesters.

Een tweede projectgroep houdt zich bezig met herverdeling van onbetaalde arbeid en een grote verantwoordelijkheid voor mannen en jongens voor zorgtaken. De deelname van vrouwen aan betaalde arbeid is in Nederland inmiddels ongeveer op het niveau van het gemiddelde in de EG gekomen. Maar in Nederland werken veel meer vrouwen dan elders "slechts' in deeltijd. Werkende vrouwen besteden bovendien twee maal zoveel tijd aan huishoudelijke en verzorgende taken dan mannen.

Ter Veld schrijft dat het emancipatiebeleid tot nu toe vooral op vrouwen was gericht, maar dat in de komende jaren ook mannen meer op hun verantwoordelijkheid zullen worden aangesproken. Bij alle details gaat het volgens de staatssecretaris om een uiterst simpel doel: afstemming van het beleid op het gegeven dat de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat.