EG-bestuur: contracten gas en olie herzien

ROTTERDAM, 19 NOV. Europees commissaris Sir Leon Brittan (mededinging) weigert een amendement van het Europees Parlement op de EG-richtlijn over de winning van olie en gas uit te voeren.

Brittan zal de Raad van ministers van economische zaken op 30 november voorstellen om alle reeds bestaande contracten voor olie- en gaswinning, tussen oliemaatschappijen en regeringen van de lidstaten, met terugwerkende kracht aan strengere regels te onderwerpen. Dat zou vooral voor Nederland met zijn talrijke contracten voor gaswinning in het Noorden en op de Noordzee, zeer nadelig uitpakken. Nederland verzet zich sterk tegen dit voornemen en heeft daarij steun van een aantal grote lidstaten.

Het Europees parlement aanvaardde gisteren in Straatsburg alle wijzigingsvoorstellen op de desbetreffende ontwerp-richtlijn van Jessica Larive, het Nederlandse lid van de liberale fractie. Ondanks een plotselinge ommezwaai van de christen-democratische fractie, met uitzondering van de Nederlandse leden, haalden de amendementen-Larive een ruime meerderheid. In een vergadering van de Energiecommissie van het parlement, twee weken geleden in Brussel, steunde de christen-democratische fractie mevrouw Larive. Maar gisteren wist de Belgische christen-democraat Herman de meerderheid van zijn fractie tot een tegenstem te bewegen. Herman wil verder gaan op het pad van de liberalisatie van de energiemarkt in de EG en acht de de belangrijkste wijzigingen van Larive "protectionistisch'.

Als Sir Leon Brittan en Herman hun zin zouden krijgen, moeten alle bestaande exploratie- en produktiecontracten voor olie en gas opnieuw worden bekeken en eventueel worden opengebroken. De nieuwe richtlijn bepaalt dat oliemaatschappijen bij de vergunningverlening volstrekt gelijke kansen moeten hebben en dat de voorwaarden voor een vergunning "transparant' moeten zijn. De olie- en gasindustrie is daar vóór, maar verzet zich fel tegen terugwerkende kracht in de EG-wetgeving omdat dit rechtsonzekerheid veroorzaakt.