SER adviseert unaniem tot ontkoppeling

DEN HAAG, 18 NOV. De Sociaal-Econimische Raad zal vrijdag het kabinet unaniem, dus inclusief de vertegenwoordigers van de vakbeweging, adviseren het minimumloon en de uitkeringen volgend jaar niet te koppelen aan de gemiddelde loonontwikkeling.

Het kabinet had in principe al tot ontkoppeling besloten, maar het moest daarover formeel advies vragen aan de SER.

Binnen de SER vinden werkgevers de gekozen grenzen van de ontkoppeling “minimaal noodzakelijk” en werknemers “maximaal aanvaardbaar”. Die opvattingen leiden per saldo tot het advies dat de uitkeringen niet per 1 januari en per 1 juli van het volgend jaar aan de lonen te hoeven worden aangepast. Het kabinet heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat de uitkeringen in 1993 met 0,7 procent omhoog zullen gaan, om in combinatie met enkele andere maatregelen de koopkracht voor de laagstbetaalden ongeveer gelijk te houden.

In het verleden verzette de vakbeweging zich gewoonlijk tegen het niet-koppelen van de uitkeringen aan de lonen. Maar volgens het ontwerp-advies, dat is opgesteld onder voorzitterschap van de CDA-hoogleraar prof.dr. A.H.J. Kolnaar, is ontkoppeling noodzakelijk wegens de “zorgwekkende sociaal-economische situatie”. Die blijkt, aldus het advies, uit de toeneming van de arbeidsinkomensquote (het inkomen dat toevalt aan de factor arbeid, uitgedrukt in percentage van het netto nationaal inkomen) de vele niet-werkenden en de stagnerende stijging van de werkgelegenheid.

De SER-commissie stelt verder vast dat in de kabinetsmaatregelen de verhoging van het arbeidskostenforfait, de belastingaftrek voor mensen met een baan, ontbreekt. Volgens de SER is dat juist een aantrekkelijke maatregel die het verschil tussen uitkeringen en lonen vergroot en dus het werken in de lager betaalde beroepen stimuleert. Voor de komende jaren zal de SER vrijdag adviseren het arbeidskostenforfait wel te verhogen.