Simons en verzekeraars sluiten akkoord over nieuw stelsel; Sober pakket ziektekosten

DEN HAAG, 17 NOV. Overheid en ziektekostenverzekeraars gaan samen na of “een maatschappelijk verantwoord, voldoende breed doch sober verzekeringspakket” kan worden samengesteld. Zij willen proberen dit zo te doen dat daarvoor de dekking door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet hoeft te worden uitgebreid. De ministeries van financiën, sociale zaken, en volksgezondheid en welzijn zijn al bezig met een dergelijke studie.

In het "memorandum' dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vandaag in aanwezigheid van een groot aantal ministers, onder wie minister-president Lubbers, met de verzekeraars sloot, belooft Simons de verzekeraars dat hij in deze kabinetsperiode ziekenhuisverpleging, specialistische hulp en huisartsenhulp niet in de nagestreefde zorgverzekering zal onderbrengen. Eerder wilde het kabinet deze voorzieningen vanuit het ziekenfondspakket en de particuliere polis wel naar de AWBZ overhevelen. Door de stapsgewijze uitbreiding van de AWBZ waarmee in 1989 een begin is gemaakt, wilde het kabinet in 1995 een basisverzekering voor iedereen invoeren. Het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zou in de tussentijd geleidelijk verdwijnen.

Simons en de overkoepelende organisaties van particuliere verzekeraars (KLOZ) en de ziekenfondsen (VNZ) formuleren in het zes pagina's tellende memorandum gezamenlijke "uitgangspunten' en "beleidsintenties'. Concrete maatregelen worden er niet in aangekondigd.

Pag 3: Oppositie voelt zich gepasseerd

De oppositie in de Tweede Kamer zou staatssecretaris Simons vanmiddag aan de tand voelen over de afspraken die hij heeft gemaakt met de verzekeraars tegen ziektekosten. Zij verwijt hem het memorandum “buiten het parlement om” te hebben ondertekend. Met uitzondering van de CD nemen alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer (VVD, D66, Groen Links, SGP, RPF en GPV) “het buitenspel zetten van de Tweede Kamer” hoog op. Zij nemen geen genoegen met de antwoorden op schriftelijke Kamervragen. Ook de aanbieders van zorg, zoals ziekenhuizen, bejaardenoorden, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, zijn verontwaardigd over de eenzijdige afspraak met de verzekeraars. Simons is bereid met hen besprekingen te voeren. Hij wil daarmee wachten tot na het Kamerdebat, maandag, over het Financieel Overzicht Zorg 1993 waarin hij een aantal bezuinigingen (onder meer op ziekenhuizen en specialisten) aankondigt.

Uit het memorandum blijkt verder onder meer dat Simons en de verzekeraars ernaar streven dat vanaf 1 januari 1994 alle verzekerden een vrijwillig eigen risico kunnen nemen. Dat is twee jaar later dan Simons wilde. Hij ging er tot eind vorig jaar van uit dat de verzekeraars al op 1 januari dit jaar polissen met vrijwillige eigen risico's zouden aanbieden. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor om het vrijwillige eigen risico mogelijk te maken.

Beide partijen streven ernaar de tekorten op standaardpakketpolissen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WTZ-premie die alle particulier verzekerden betalen, te stabiliseren. In de afgelopen jaren zijn de tekorten die de particuliere verzekeraars mogen omslaan over al hun verzekerden fors opgelopen. Dat leidde tot een flinke stijging van de WTZ-premie (nu ƒ 414 per jaar).

In tegenstelling tot wat gebruikelijk was zullen overheid en verzekeraars voortaan gezamenlijk overleg voeren over voorlichting aan verzekerden.