Kaland wil algemene plicht tot identificatie

DEN HAAG, 17 NOV. De CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, A.J. Kaland, heeft vanmiddag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer gepleit voor invoering van een algemene identificatieplicht. Hiermee keert hij zich tegen de plannen van het kabinet, dat afgelopen zomer een wetsontwerp voor invoering van een beperkte identificatieplicht indiende bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseerde toen wel invoering van een algemene identificatieplicht.

De CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Brinkman, noemde het kabinetsbesluit eerder dit jaar “een heel verstandig besluit”. Coalitiepartner PvdA is een verklaard tegenstander van een algemene identificatieplicht.

Volgens het wetsvoorstel van het kabinet zal de identificatieplicht in een groot aantal gevallen gelden, onder andere bij zwartrijden in het openbaar vervoer en bij wedstrijden in het betaald voetbal als er sprake is van verdenking van strafbare feiten of ordeverstoring. Ook moet men zich identificeren tegenover de belastingdienst bij aanvraag van een Sofi-nummer, tegenover de werkgever bij indiensttreding, bij financiële instellingen voor transacties en bij een notaris voor het opmaken van een akte. Ook geldt de verplichting tijdens het werk tegenover ambtenaren van uitvoeringsorganen van de sociale-zekerheidswetten en ambtenaren die belast zijn met controle op illegale arbeid en ten slotte bij het vreemdelingentoezicht voor controle op illegaal verblijf. Een algemene identificatieplicht, waarbij iedereen altijd een identificatiedocument moet kunnen tonen, werd afgewezen.

Volgens Kaland is echter de geloofwaardigheid van de overheid in het geding als zij door “kissebissen over privacy en algemene identificatieplicht” moet afzien van controlemiddelen. Hij noemt uitkeringsfraude, belastingontduiking en misbruik van gemeenschapsvoorzieningen “een schandvlek der natie”. Pas met een algemene identificatieplicht is “bestrijding van ongewenste toestanden echt mogelijk” aldus Kaland, “of is de evenwichtspolitiek van een coalitie vrijwel nimmer in staat om fundamentele problemen krachtig aan te pakken?”

Kaland pleitte ook voor koppeling van gegevensbestanden. “Wat is er toch op tegen om alle gegevens waar je als overheid over beschikt in te zetten ter controle, als iemand een beroep doet op de overheid? Daarin past ook dat je je kunt legitimeren.”

Pag 2: "Effectief volumebeleid vreemdelingen'

Kaland vroeg zich af hoe het mogelijk is dat door illegalen “onze arbeidsmarkt, onze woningvoorraad, onze gezondheidszorg en waarschijnlijk ook onze sociale zorg kunnen worden gebruikt, terwijl we dat eigenlijk niet willen.” Hij hoopt dat de regering de politieke kracht kan opbrengen om ook inzake de toelating van vreemdelingen “een effectief vo Lumebeleid te voeren”.

Kaland uitte vanmiddag in de Eerste Kamer verder scherpe kritiek op het financiele beleid van de regering. De vermindering van het financieringstekort is niet te danken aan het snijden in consumptieve uitgaven, maar dankzij hogere inkomsten. De overheidsinvesteringen zijn gedaald. Daardoor is geen ruimte voor een stimulerend beleid tijdens de recessie. Volgens Kaland kunnen een verscherpte fraudebestrijding en “het misschien herstellen van de juiste middelen bij het toepassen daarvan door allen” al enkele miljarden extra bezuiniging opleveren. Als dat niet lukt zullen algemene kortingen op de uitkeringen en andere overdrachtsuitgaven nodig zijn. Kaland vraagt zich zelfs af of “het niet nu al geboden is om op alle binnenlandse overdrachten een algemene korting toe te passen.” Zo'n korting zou bijvoorbeeld betekenen dat de inkomens van uitkeringsgerechtigden worden verlaagd. Volgens de CDA-fractie in de Eerste Kamer zijn de consumptieve uitgaven van het rijk “structureel te hoog”.