Actievoerders van Milieudefensie bezetten toren uit protest tegen CFK

DORDRECHT, 17 NOV. Actievoerders van de Vereniging Milieudefensie hebben vanmorgen vroeg een toren van het chemieconcern Dupont in Dordrecht bezet omdat het bedrijf bij de fabricage van o.m. koelkasten nog steeds van cfk's gebruik maakt.

De produktie en het gebruik van chloor-fluor-koolstof-verbindingen tasten de ozonlaag aan. Zo'n vijf jaar geleden maakten een zeventigtal landen in Montreal afspraken om CFK's terug te dringen. Volgende week komen de ministers bijeen in Kopenhagen om te bekijken of het "Protocol van Montreal' kan worden aangescherpt.

Minister Alders (milieu) sprak eind vorig jaar in de Tweede Kamer al de verwachting uit dat het Protocol in Kopenhagen zal worden aangescherpt waarbij wordt gestreefd naar een CFK-verbod met ingang van 1995.

In 1990 zijn de afspraken die in Montreal waren gemaakt overigens al aangescherpt. De landen spraken toen af dat de produktie van CFK's en halonen (een stof die onder meer in brandblusapparaten voorkomt) uiterlijk in 2000 te beëindigen.

De EG-staten wilden verder gaan en kwamen overeen dat in 1998 een produktieverbod zou moeten gelden. Nederland besloot zelf tot een algemeen verbod per 1 juli 1997. Door middel van afspraken met het bedrijfsleven zou dit verbod effectief al in 1995 voor 99 procent kunnen worden bereikt.

Begin dit jaar gaf Alders de CFK-commissie opdracht om na te gaan wat de consequenties zijn van een algeheel verbod per 1 januari 1993. Alders leek daarmee te reageren op een alarmerend rapport van het Amerikaanse Nasa en de reactie van de Verenigde Staten op dat rapport. De Amerikanen streven er nu naar om in plaats van in het jaar 2000 al in 1995 alle CFK's te hebben uitgeband. Onlangs stuurde minister Alders een brief naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat een algeheel CFK-verbod met ingang van volgend jaar niet reëel is.

Wat de Nederlandse inbreng in Kopenhagen zal zijn, kon vanochtend niet worden achterhaald. Volgens de woordvoerster van Stichting Natuur en Milieu zal de Nederlandse regering in Kopenhagen “aanscherping” van het verdrag van Montreal bepleiten.