Diaken en Deken

De generale synode van de Church of England heeft gestemd over het toelaten van vrouwen tot het priesterambt. Correspondent Hieke Jippes noemt in haar verslag (NRC Handelsblad, 11 november) enkele malen "vrouwelijke dekens'. Dat is een verkeerde benaming, want het gaat om vrouwelijke diakens.

In Engeland is een deken (dean) een functie binnen of buiten de kerk, net als in Nederland. Bijvoorbeeld het hoofd van een dekenaat, een district van het bisdom. Het begrip komt van het Latijnse "tien', iemand aan het hoofd van tien soldaten, later monniken.

Een diaken (deacon) is in dit geval een wijding die aan de priesterwijding voorafgaat. Het woord komt van het Grieks voor "dienen'. De betekenis is in de verschillende kerkgenootschappen niet helemaal gelijk, maar wel gaat het steeds om "helpen' en "dienen'.

    • Theo Jägers