CDA: evaluatie bedrag hulp Derde wereld

DEN HAAG, 16 NOV. Het CDA wil dat het kabinet nagaat of de automatische koppeling van Netto Nationaal Inkomen en ontwikkelingshulp gehandhaafd moet blijven.

Op dit moment geeft Nederland 1,4 procent van het nationale inkomen (6,4 miljard gulden) aan ontwikkelingssamenwerking uit, een bedrag ver boven de norm die de Verenigde Naties hanteren (0,7 procent van het Bruto Nationale Produkt). Vanochtend vroeg het CDA in de Tweede Kamer tijdens een uitgebreide commissievergadering over de nota buitenlanduitgaven aan de regering om een evaluatie van de tot nu toe gehanteerde norm.

Het CDA bepleit niet dat de hulp aan de Derde wereld wordt teruggebracht, maar woordvoerder Aarts wil een nieuw systeem, “waarbij helder en doorzichtig is wat naar de armen in de wereld gaat, waar de verantwoordelijkheden liggen en waarbij aandacht en discussie meer geconcentreerd worden op de analyse van de noden en behoeften in de verschillende delen van de wereld”. Bij de verkiezingsprogramma's die in 1993 worden opgesteld kan dan rekening worden gehouden met een evaluatie van de regering van de financieringsmethodiek.

Aarts vroeg zich af of de automatische koppeling geen vervuiling van de begroting in de hand werkt. Hij rekende premier Lubbers en minister Kok van Financiën vanochtend voor dat een kwart van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking (1700 miljoen gulden) niet valt onder de norm die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hanteert als officiële ontwikkelingshulp. “De kwantiteit krijgt soms meer aandacht dan de kwaliteit. De vorm verdringt vaak de inhoud. Automatische koppeling kan leiden tot bestedingsdwang”, aldus Aarts.

Volgens het Kamerlid Weisglas (VVD) getuigt de nota buitenlanduitgaven van de regering van een onvoldoende samenhangende visie. “In de praktijk zien we dat telkens opnieuw van ontwikkelingshulp wordt geplukt”, aldus Weisglas. Hij stelt een verlaging van de begroting voor, waarbij de oneigenlijke uitgaven die nu door Ontwikkelingssamenwerking worden gedaan elders worden ondergebracht en de besparingen ten goede komen aan hulp aan Oost-Europa.

Ook het CDA noemde de hulp die Nederland aan Oost-Europa geeft (720 miljoen gulden) “niet aan de royale kant”. Maar het CDA wil niet dat het financieringstekort wordt belast met extra uitgaven aan Oost-Europa. Fondsen daarvoor zullen bij de departementen moeten worden gezocht, aldus het CDA.