Koningschap

In NRC Handelsblad van 5 november heeft A. van Hooff zijn bezwaren geuit tegen het constitutionele koningschap. Toch, kan men stellen, zijn er redenen om de monarchale regeringsvorm aan te hangen.

Nog geen dertig procent van de Nederlandse bevolking is politiek georganiseerd. Aannemende dat een iets hoger percentage politiek geïnteresseerd is, is de stelling verdedigbaar dat onder normale, dat wil zeggen bestuurlijk relatief rustige omstandigheden het merendeel van de bevolking zijn tijd en aandacht besteedt aan zijn gezin, zijn werk en wat omstandigheden daaromheen als vrije tijdsbesteding, liefhebberijen, studie enz. Het percentage belangstellenden in de politiek wordt uiteraard groter als er maatschappelijke onrust ontstaat en bijvoorbeeld werk en loon in gevaar komen.

Voor het merendeel der landgenoten is de monarch, de koningin dus in ons huidige Nederland, het neutrale rustpunt in het landsbestuur. Ze belichaamt a-politiek het evenwicht tussen verlangens en mogelijkheden.

Ook in de staatkundige verhoudingen van de huidige tijd is dat neutrale, apolitieke rustpunt van betekenis en we zouden dat niet graag willen missen.

    • J.H. Reinders