Hoofdpunten van akkoord

De belangrijkste punten uit de "sociaal-economische beleidsoriëntaties 1993':

De inflatie valt 1,25 procent lager uit; dit geeft "de mogelijkheid tot bruto-matiging zonder dat iemand daar slechter van wordt'. Door belasting- en premieverlaging treedt een netto inkomensverbetering op "die overeenkomt met 1,25 procent bruto loonstijging' "Beperking' van de bruto-loonstijging (inclusief incidenteel) is gewenst om ruimte te scheppen voor onder meer bevordering van de arbeidsparticipatie; in ieder geval moeten meer laagbetaalde functies worden geschapen door "hergroepering van taken'; het wordt "illustratief' genoemd dat bij een eventuele nullijn van de lonen in de nieuw af te sluiten CAO's de gemiddelde winstquote nog steeds zal dalen. Terwille van de behoefte aan herverdeling van werk en zorg moeten er meer substantiële deeltijdbanen komen. De sociale partners doen "een klemmend beroep' op hun onderhandelaars om CAO's die vóór 1 maart 1993 aflopen tot die datum te verlengen, het overleg over de nieuwe CAO's niet vóór 1 februari te starten, en in de nieuwe CAO-voorstellen volledig rekening te houden met de verslechterde economische vooruitzichten; deze oproep laat onverlet dat CAO-partijen vrij zijn met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke afloopdatum afspraken te maken. Of het voorgaande gevolgen heeft voor reeds afgesloten CAO's, en zo ja, welke, moeten CAO-partijen zelf beslissen, in gezamenlijk overleg. De overheid zal als werkgever langs dezelfde lijnen handelen.