Kabinet eens over bezuiniging; Overleg over loonmaatregel vastgelopen

DEN HAAG, 9 NOV. Kabinet, werkgevers en werknemers hebben vanmorgen na twee uur praten het overleg afgebroken zonder dat er een akkoord over de gewenste loonontwikkeling is bereikt.

De extra bezuinigingsmaatregelen van 2,75 miljard gulden, waarover zaterdag in de ministeraad overeenstemming is bereikt betreffen vooral de ministeries van VROM, onderwijs, defensie en verkeer en waterstaat, zo blijkt uit een toelichting van het kabinet.

De PvdA-fractie reageert positief op de voorstellen voor 1993. Het CDA wil officieel nog geen commentaar geven, maar fractieleden typeren de extra bezuinigingen als volstrekt onvoldoende.

Werkgevers en werknemers hebben vanmiddag hun gesprek voortgezet; woensdag wordt het overleg met het kabinet voortgezet. Minister De Vries (sociale zaken) karakteriseerde het overleg als “constructief”. Het is volgens De Vries niet per se nodig dat woensdag al een akkoord wordt bereikt. “Ik heb liever een goed akkoord, dan dat we iets moeten forceren.”

In de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd gaat het kabinet voor wat betreft de loonontwikkeling uit van een “adempauze” van zes maanden omdat via fiscale maatregelen en lagere sociale premies behoud van koopkracht wordt bereikt. Werkgevers en werknemers stelden vanochtend vast dat het kabinet niet dreigt met een loonmaatregel; zou dat wel het geval zijn geweest, dan zouden de vakcentrales uit het overleg zijn gestapt. De Vries noemde vanochtend de nullijn “geen dictaat, maar dat wil niet zeggen dat het kabinet van zijn inzet afwijkt”.

Werkgevers houden vast aan een adempauze van bijvoorbeeld drie maanden waarin geen nieuwe CAO-afspraken worden gemaakt en de lonen dus niet worden verhoogd. De vakcentrales gaan ervan uit dat de lonen ten minste stijgen met het inflatiepercentage van 2,5 en willen afspraken maken over werkgelegenheid. Voor een adempauze voelen de centrales niets. “Wij willen nu zaken doen”, aldus FNV-voorzitter Stekelenburg.

Van het bezuinigingsbedrag van 2,75 miljard gulden bestaat de helft uit tijdelijke maatregelen; minister Kok (financiën) motiveerde deze keuze met een verwijzing naar de zwakke economische conjunctuur. De VVD vindt de maatregelen “halfslachtig”, D66 “onduidelijk”.

De werkgevers toonden zich bij monde van VNO-voorzitter Rinnooy Kan ontevreden over de kabinetsmaatregelen: “omvang en kwaliteit zijn onvoldoende”, aldus Rinnooy Kan.