Versterking structuur Europese veiligheidsorganisatie; CVSE wil secretaris-generaal

De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) wil haar structuur versterken door de benoeming van een secretaris-generaal, al mag deze niet zoveel invloed krijgen als de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn organisatie heeft. Een voorstel daartoe is gisteren ingediend door de EG tijdens de vergadering van het Comité van Hoge Ambtenaren van de CVSE in Praag. Een beslissing over de benoeming van zo'n functionaris zou medio december genomen moeten worden door de ministers van buitenlandse zaken van de 51 aangesloten landen, die dan in de Zweedse hoofdstad Stockholm bijeenkomen. De secretaris-generaal van de CVSE zou niet zoveel invloed krijgen als de soortgelijke functie in de Verenigde Naties.

Om de organisatie effectiever te maken wordt ook overwogen om de verschillende organen van de CVSE, die nu in Wenen, Praag en Warschau zijn gevestigd, te concentreren in de Oostenrijkse hoofdstad. Maar volgens diplomatieke kringen zou men daar nu nog niet toe willen overgaan om de regering van Tsjechoslowakije, die momenteel het roulerend voorzitterschap van de CVSE bekleedt, niet voor het hoofd te stoten.

Nederland heeft bij het zogeheten Europese Veiligheidsforum in Wenen voorstellen ingediend om te komen tot afspraken over intensievere uitwisseling van informatie over defensieplanning. Die informatie zou ertoe moeten leiden dat er op den duur een soort militaire landenexamens komt, zoals dat op economisch terrein al gebeurt bij de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Volgens direct betrokken diplomaten zijn deze voorstellen voor sommige landen momenteel nog een stap te ver, maar toch bieden ze op den duur zicht op de mogelijkheid landen over onverwachte vergroting van hun defensie-inspanningen aan de tand te voelen.

De voorstellen zijn door Nederland namens de NAVO ingediend en zijn door de "neutrale' landen positief ontvangen, terwijl ook een aantal leden van het voormalige Warschaupact er niet negatief tegenover stond, zo verluidt in diplomatieke kringen.

De laatste ratificaties van het CFE-verdrag, dat de beperking van de conventionele bewapeningin Europa regelt, is nu rond. Alle 29 handtekeningen zijn nu binnen in Den Haag. Tien dagen na de laatste ratificatie wordt CFE van kracht, zoals in Helsinki werd afgesproken. Een en ander wordt op een buitengewone conferentie in Wenen bezegeld op 9 november.

Overigens geldt de werking van een aantal verplichtingen van het CFE-verdrag al sinds juli. Een aantal inspecties en controles op wapenreducties is al uitgevoerd op basis van de voorlopige voorziening die op 10 juli bij de CVSE-top in Helsinki werd overeengekomen. De laatste landen die ratificeerden waren Kazachstan en Wit-Rusland.

    • Herman Amelink