Stichting van de Arbeid adviseert pensioenfondsen: Inhaalpensioen vrouw nodig

DEN HAAG, 4 NOV. Pensioenfondsen doen er goed aan werkende vrouwen een beperkt inhaalpensioen toe te kennen. Dit zegt de Stichting van de Arbeid, waarin de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties overleggen. Het gaat om vrouwen die vóór 17 mei 1990 werkten. Sinds die datum mogen vrouwen niet meer van pensioenregelingen worden buitengesloten.

Voor de toekenning van beperkte inhaalpensioenen moet geld worden vrijgemaakt uit het Fonds Voorheffing Pensioenen. Een wijziging van de wet om dat mogelijk te maken is in voorbereiding. Eerder al hadden de pensioenfondsen gesteld dat een volledige gelijke berechting van mannen en vrouwen met een vergaande terugwerkende kracht vele miljarden guldens zou kosten en niet te betalen zou zijn. Met het inhaalpensioen zoals het nu wordt voorgesteld zou 200 miljoen gulden zijn gemoeid, waarvan 50 miljoen als subsidie zou moeten komen uit het Fonds Voorheffing.

De Tweede Kamer heeft er in een motie op aangedrongen vrouwen die indertijd werden uitgesloten tegemoet te komen en een financiële prikkel te geven uit het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Dat fonds werd opgericht in verband met de eventuele invoering van een algehele pensioenplicht. Het aantal werknemers dat buiten een pensioenregeling valt is echter sterk gedaald en daalt nog steeds.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging stond daardoor binnen de Sociaal-Economische Raad alleen bij het aandringen op een wettelijke plicht. Het fonds voorheffing kan nu dus gebruikt worden voor gelijke behandeling van vrouwen. Volgens de Stichting van de Arbeid zouden alleen vrouwen in aanmerking moeten komen voor inhaalpensioen die op 17 mei mei 1990 nog in dienst waren en die voor die datum op grond van geslacht waren uitgesloten van deelneming in de pensioenregeling. De Stichting stelt een leeftijdsafhankelijk inhaalpensioen voor. Vrouwen van 30 tot en met 34 jaar zouden 1 jaar inhaalpensioen moeten krijgen. Dat kan oplopen tot 7 jaar inhaalpensioen voor vrouwen van 60 tot 64 jaar.