CDA boos over wijzigingsplan WAO van PvdA

DEN HAAG, 4 NOV. De fractie van het CDA in de Tweede Kamer heeft vanochtend verontwaardigd gereageerd op voorstellen van de PvdA-fractie om de WAO-plannen opnieuw te wijzigen.

De PvdA vindt dat elke werknemer de zekerheid moet krijgen dat hij zich particulier kan bijverzekeren en vraagt het kabinet een wachtperiode van minimaal één jaar in te lassen om een dergelijk verzekeringssysteem mogelijk te maken.

Zo'n wachttijd kan tot uitstel van de verlaging van de uitkering voor nieuwe arbeidsongeschikten leiden. Het Tweede-Kamerlid Biesheuvel (CDA) constateerde daarom vanochtend dat de PvdA “weer een nieuwe voorwaarde” aan de uitvoering van de WAO-plannen stelt. “De vraag die ik aan de PvdA stel is: we hebben samen een doelstelling geformuleerd, kan ik nog steeds op U rekenen om die doelstelling te halen?”

Ergernis is er ook bij het CDA over het feit dat over dit nieuwe voorstel geen overleg tussen de coalitiepartners is geweest, net zo min als in mei van dit jaar, toen de PvdA-fractie liet weten dat bestaande WAO'ers er financieel niet op achteruit mogen gaan als gevolg van de nieuwe wet.

Volgens Kamerlid Leijnse van de PvdA staat de doelstelling om het aantal WAO'ers terug te dringen voor zijn fractie nog recht overeind, maar moet worden voorkomen dat werknemers die in de WAO belanden “tussen de wal en het schip vallen”. Het gaat dan om nieuwe WAO'ers die niet de kans hebben gekregen zich particulier bij te verzekeren tegen de inkomensachteruitgang die de nieuwe wet voor hen betekent. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die al in de Ziektewet zitten en na een jaar in de WAO terecht komen, maar ook voor chronisch zieken die nog werken of bij beroepen met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid. De PvdA spreekt in dit verband van "witte vlekken' in de aanvullende verzekeringen die particuliere verzekeraars bieden.

De PvdA vindt dat bedrijfsverenigingen, de samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers, een taak moeten krijgen bij de aanvullende verzekeringen. Zij moeten een acceptatieplicht krijgen om iedere werknemer die dat wil, bij te verzekeren. Tegelijkertijd moeten de bedrijfsverenigingen de concurrentie kunnen aangaan met particuliere verzekeraars voor de "goede' risico's. De verzekering zelf moet volgens de PvdA voor de werknemer vrijwillig zijn, terwijl zij het er ook mee eens is dat de premies hiervoor per bedrijf zullen verschillen.

Volgens Leijnse hoeft de suggestie van zijn fractie niet per se uitstel van de lagere wettelijke uitkeringen te betekenen. Ook in het kabinetsvoorstel houden nieuwe arbeidsongeschikten in een overgangsperiode van ten minste één jaar recht op een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon en vallen zij pas dan terug naar een lagere uitkering. Naar de schatting van de PvdA-fractie is één jaar genoeg om werkgevers en werknemers de gelegenheid te geven aanvullende verzekeringen afdoende te regelen.

Blijkens haar vandaag gepubliceerde schriftelijke reactie op het kabinetsvoorstel steunt de PvdA-fractie dit op hoofdlijnen en dus ook de verlaging van de wettelijke uitkeringen en de koppeling daarvan aan iemands leeftijd. Wel blijft de fractie bij haar voorbehoud dat bestaande WAO'ers er financieel niet op achteruit mogen gaan en dat hun uitkeringen dus niet, zoals het kabinet wil, worden "bevroren'. De PvdA herinnert eraan dat zij dit voorbehoud van meet af aan heeft gemaakt. Leijnse maakte vanochtend duidelijk dat zijn fractie aan het ontzien van de bestaande gevallen een groter belang hecht dan aan de nu gesuggereerde wachtperiode voor nieuwe WAO'ers.

De CDA-fractie rondt vanavond een interne discussie over het WAO-voorstel voorlopig af. De fractie zal zich in eerste instantie in grote lijnen uitspreken voor handhaving van het huidige kabinetsvoorstel, dus inclusief de bevriezing van bestaande WAO-uitkeringen. Wordt daarvan afgeweken, dan komt voor het CDA een verdere verlaging van de nieuwe uitkeringen aan de orde.