SCP: 50-plussers moeten meer en langer werken

DEN HAAG, 3 NOV. Om de sociale zekerheid voor ouderen op peil en betaalbaar te houden, moeten meer 50-plussers aan het werk blijven dan nu het geval is.

Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de vandaag verschenen studie "Ouderen tussen pensioen en bijstand'.

Het SCP stelt vast dat nergens in de westerse wereld zo weinig ouderen werken als in Nederland. Het aantal 50-plussers met een uitkering is in de periode 1970-1990 ruimschoots verdubbeld, van 1,5 miljoen naar 3,1 miljoen. Bijna de helft van de personen tussen de 50 en de 64 jaar heeft nu een uitkering. Als gevolg van de vergrijzing en bij ongewijzigd beleid zal het aantal 50-plussers met een uitkering groeien tot 5,3 miljoen in 2030, voorspelt het SCP. Dit zou betekenen dat dan één op de drie Nederlanders een oudere met een uitkering is.

Het SCP doet een aantal suggesties om dit te voorkomen. Als financiële prikkel stelt het SCP een heffingskorting voor werkende ouderen voor, een fiscale aftrekpost die hoger wordt naarmate de werknemer ouder is. Collectieve VUT-regelingen moeten worden vervangen door flexibele, individuele regelingen. Voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moet één uitkeringsregeling komen met strenge voorwaarden, aldus het SCP.

Volgens het planbureau is het niet reëel om één pensioneringsleeftijd voor iedereen vast te stellen en moeten ouderen in plaats daarvan op hun zestigste de mogelijkheid krijgen de arbeidstijd te halveren. In dat geval ontvangen ze een half loon en een halve uitkering die 35 procent van het laatstverdiende loon bedraagt. In totaal bedraagt het inkomen dan 85 procent.

In het algemeen denkt het SCP dat er een "cultuuromslag' nodig is: het moet weer vanzelfsprekend worden dat ouderen betaalde arbeid verrichten. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij functies voor 50-plussers reserveren.