Polio

Poliovaccinatie beschermt 100 procent zeker tegen polio, zo melden de deskundigen. Verplichte vaccinatie wordt (mijns inziens terecht) afgewezen: er moet naar gestreefd worden de burgers (en burgeressen) eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

Dat houdt onder meer in: zèlf risico's onder ogen zien en daarna al of niet dragen. Oók en zèlfs nadat door overheid en particuliere gezondheidszorg er indringend op gewezen is dat het een ernstig maar vermijdbaar risico is.

Als sommigen hiervoor dan de vrijheid genieten om ter wille van hun principes willens en wetens hun kinderen ernstig lichamelijk (en geestelijk) risico te laten lopen, dan mag het niet zo zijn dat zij het financiële aspect van dat risico óók nog eens geruisloos afwentelen op derden, namelijk de gemeenschap.

Een gemeenschap, die dat risico juist niet wilde dragen en er grote (ook financiële) inspanningen voor over had om het met zekerheid te vermijden. Een gemeenschap ook, waar die sommigen juist in dit opzicht niet bij wilden horen.

Bij praktisch géén andere ziekte (en de daarbij behorende hoge behandel- en verpleegkosten) kan men meer voor de hand liggend en terecht spreken over "verplicht eigen risico', dan juist bij polio. Waarom blijft dit facet in de discussie onderbelicht?

    • F. Mol